Předmět: Bakalářský seminář

« Zpět
Název předmětu Bakalářský seminář
Kód předmětu KRF/BSEM
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština, Francouzština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Šrámek Jiří, prof. PhDr. CSc.
 • Kadlec Jaromír, doc. Mgr. Dr.
 • Voždová Marie, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Určení zkoumaného úzkého literárně teoretického problému, zadání tématu práce, jeho specifikace a strukturalizace práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
 • Účast na výuce - 12 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 80 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 158 hodin za semestr
Výstupy z učení
Odborné konzultace zaměřené na definování konkrétního literárního korpusu.
Student se naučí definovat odborné téma tak, aby jeho zpracování odpovídalo rozsahu 40 stran, a naučí se strukturovat text tak, aby zajistil logickou posloupnost argumentace i celkovou koherentnost práce.
Předpoklady
Žádné.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor díla tvůrčího charakteru (hudební, výtvarné, literární), Rozhovor

Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je aktivní účast a splnění všech požadavků stanovených vyučujícím.
Doporučená literatura
 • Literatura je určena podle tématu a zaměření práce.
 • Bergez, D. a kol. (1996). Introduction aux méthodes critiques pour l´analyse littéraire. Paris: Armand Colin.
 • Bergez, D. a kol. (2005). Vocabulaire de l´analyse littéraire. Paris: Armand Colin.
 • Eco, U. (1997). Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia.
 • Filka, J. (2002). Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař.
 • Maingueneau, D. (1990). Pragmatique pour le discours littéraire. Paris: Bordas.
 • Scheiber, C. (1989). La dissertation littéraire. Paris: Dunod.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr