Předmět: Dějiny a kultura frankofonních zemí 2

« Zpět
Název předmětu Dějiny a kultura frankofonních zemí 2
Kód předmětu KRF/DKZ2
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Francouzština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kadlec Jaromír, doc. Mgr. Dr.
Obsah předmětu
V kurzu jsou probírány následující bloky: 1. Dějiny Martiniku od nejstarších dob až do současnosti. 2. Frankofonní kultura na Martiniku a její nejvýznamnější představitelé. 3. Frankofonní kultura na ostrově Svatá Lucie a její nejvýznamnější představitelé. 4. Dějiny Francouzské Guyany od nejstarších dob až do současnosti. 5. Frankofonní kultura ve Francouzské Guyaně a její nejvýznamnější představitelé. 6. Dějiny Kanady od nejstarších dob až do současnosti. 7. Frankofonní kultura v Kanadě a její nejvýznamnější představitelé. 8. Dějiny Maroka a nejvýznamnější představitelé frankofonní kultury v Maroku. 9. Dějiny Senegalu a nejvýznamnější představitelé frankofonní kultury v Senegalu. 10. Frankofonní kultura na ostrovech v Indickém a Tichém oceánu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 70 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je seznámit posluchače s dějinami a kulturou mimoevropských frankofonních zemí. Důraz je kladen zejména na novější dějiny a postavení frankofonní kultury ve vícejazyčných zemích, kde musí koexistovat s jinými jazykovými kulturami.
1. Porozumění dějinám mimoevropských frankofonních zemí. 2. Seznámení s kulturou mimoevropských frankofonních zemí. 3. Rozvinutí schopnosti pracovat s texty pocházejícími z jednotlivých frankofonních zemí.
Předpoklady
Předpokládá se úspěšné zakončení předmětu Dějiny a kultura frankofonních zemí 1.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

1. Pravidelná docházka a aktivní účast na přednáškách a seminářích. 2. Příprava na výuku. 3. Jedno samostatné vystoupení. U zápočtu se prověřuje orientace v základních otázkách dějin a kultury mimoevropských frankofonních zemí.
Doporučená literatura
  • Kadlec, J. (2012). Francouzština v Africe . Olomouc.
  • Kadlec, J. - Holeš, J. (2006). Francouzština na americkém kontinentě. Olomouc: UP.
  • Linteau, P.-A. (2010). Histoire du Canada. Paris.
  • Lugan, B. (2009). Histoire de l'Afrique des origines ? nos jours. Paris.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii (2015) Filologické vědy - Letní