Předmět: Komika a komično v dějinách francouzské dramatické tvorby

« Zpět
Název předmětu Komika a komično v dějinách francouzské dramatické tvorby
Kód předmětu KRF/KKFD
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Francouzština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Voždová Marie, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
V kurzu bude věnována pozornost následujícím tematickým blokům: 1. Základní literární terminologie a kritické studie vztahující se obecně k roli komiky a smíchu v dramatické tvorbě. (Definice komického v Aristotelově Poetice, Stendhalovy stati o smíchu, Mauronova psychokritická interpretace, Henri Bergson a jeho modely situační komiky, sociální poslání smíchu, Bachtinova koncepce). 2. Středověké frašky 3. Moli?re jako autor charakterové komedie a tvůrce "černého komična". 4. Smích v divadelní tvorbě 18. století: Regnard, Lesage, autoři charakterových a mravoličných komedií, Nivelle de la Chaussée a jeho "comédie larmoyante". Beaumarchais, Marivaux. 5. Smích v Mussetových komediích a proverbech, jazyková komika. 6. Francouzské bulvární divadlo, proměny vaudevillu v 19. století - Scribe, Labiche, Feydeau, dominantní postavení intriky. 7. Alfred Jarry a jeho absurdní komika. 8. Jean Anouilh jako dědic komedie Moli?rovy a vaudevillu Labichova. 9. Prvky komična v divadelních hrách Nového divadla, Ionesco, Beckett.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 75 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je detailně seznámit posluchače s teorií komiky a její aplikací na divadelní hry z hlavních vývojových etap francouzského komického dramatu od středověku až po současnost.
porozumění vývoji smíchové kultury v dějinách francouzského dramatu prohloubení schopnosti pracovat s literární terminologií zdokonalení dovednosti interpretovat text jako významovou strukturu, aplikovat různé metody literární analýzy na konkrétní dramatický text rozvinutí schopnosti odborné polemiky
Předpoklady
žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

1/ pravidelná docházka a aktivní účast na seminářích 2/ příprava na každou hodinu, znalost analyzovaného textu U zkoušky se prověřuje orientace v literární historii daného časového výseku a v literární teorii.
Doporučená literatura
  • Roubine, J.J. (1994). Introduction aux grandes théories du Théâtre, . Paris: Bordas.
  • Corvin, M. (1990). Lire la comédie. Paris.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Francouzská filologie (2012) Filologické vědy - Letní