Předmět: Vybr. probl. č.-f. lexik. interferencí

« Zpět
Název předmětu Vybr. probl. č.-f. lexik. interferencí
Kód předmětu KRF/LEXI
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Francouzština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
Obsah předmětu
Kurz je zaměřen na vybrané problémy vzájemných interferencí mezi češtinou a francouzštinou v oblasti slovní zásoby. Pozornost bude věnována především problematice tzv. faux-amis nejrůznějšího typu a vlivu francouzštiny na slovní zásobu češtiny v jejích různých varietách, zejména v oblasti nekonvenční slovní zásoby (slang, argot, profesní mluva, dialekt apod.).

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Pozorování, Demonstrace
 • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými problémy vzájemných interferencí mezi češtinou a francouzštinou v oblasti slovní zásoby v rozsahu specifikovaném v Obsahu kurzu.
Student je po absolvování tohoto jednosemestrálního kurzu seznámen se vybranými problémy vzájemného vlivu mezi francouzštinou a češtinou v oblasti spisovné i nekonvenční slovní zásoby, s dobrou znalostí komplikovaných a problematických slov, která mohou při užívání v jednom či druhém jazyce působit obtíže, ať už z pohledu jejich mluvnického zařazení, vztahu formy vůči obsahu, nebo jejich netradičním sémantickým modifikacím.
Předpoklady
Žádné.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Rozbor díla tvůrčího charakteru (hudební, výtvarné, literární), Rozhovor, Systematické pozorování studenta

Podmínkou pro ukončení kurzu je aktivní a pravidelná účast a splnění závěrečné evaluace.
Doporučená literatura
 • Danes, F., Filipec, J. a kol. (1978). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia.
 • Dauzat, A. (1938). Dictionnaire étymologique de la langue française. Paris: Larousse.
 • Hladký, J. (1996). Zrádná slova v angličtině. Praha: SPN.
 • Hugo, J. a kol. (2006). Slovník nespisovné češtiny. Praha: Maxdorf.
 • Kapusta, O. (2008). Faux-amis: A propos des perfidies sémantiques du point de vue étymologique. Olomouc: Romanica Olomucensia, vol. 20, num. 2.
 • Levý, J. (1963). Umění překladu. Praha.
 • Lotko, E. (1987). Zrádná slova v polštině a češtině. Olomouc: VUP.
 • Radina, O. (1996). Zrádná slova ve francouzštině. Praha: SPN.
 • Rejzek, J. (2001). Český etymologický slovník. Voznice: LEDA.
 • Svobodová-Chmelová, J. (1977). A propos des interferences linguistiques entre le français et le tcheque. Praha: Romanistica Pragensia 10, Acta Universitatis Carolinae.
 • Svobodová-Chmelová, J. (1980). K lexikálním interferencím mezi francouzštinou a češtinou. Praha: Translatologica Pragensia I, Acta Universitatis Carolinae.
 • Svobodová-Chmelová, J. (1982). Problemes de la traduction I. Interferences lexicales: internationalismes, faux internationalismes et les problemes liés a leur traduction. Praha: (skripta UK).
 • Šabršula, J. a kol. (1983). Základy francouzské lexikologie. Praha: UK.
 • Thomas, A. V. (1956). Dictionnaire des difficultés de la langue française. Paris: Larousse.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr