Předmět: Vybrané kapitoly z francouzské syntaxe

« Zpět
Název předmětu Vybrané kapitoly z francouzské syntaxe
Kód předmětu KRF/VKFS
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Francouzština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Beková Jarmila, Mgr. Ph.D.
 • Pleško Martin, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
V kurzu budou probírány následující tematické bloky: 1. Analyse syntaxique, phrase, énoncé, énonciation 2. Phrase, modalité de la phrase 3. Syntagmes, groupe nominal, groupe verbal 4. Sujet 5. Verbe 6. Compléments, termes hors proposition

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
 • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit studenty se základní terminologií a postupy užívanými v syntaktické analýze. Pozornost bude zaměřena na rozbor věty jednoduché.
1/ osvojení jazykovědné terminologie 2/ schopnost analyzovat větu jednoduchou
Předpoklady
Žádné.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

1. pravidelná docházka 2. aktivní účast na seminářích a přednáškách
Doporučená literatura
 • Abeillé, A. (1993). Les nouvelles syntaxes : grammairs d´unification et analyse du francais. Paris.
 • Béchade, H.-D. (1989). Syntaxe du français moderne et contemporain. Paris: PUF.
 • Cusimano, Ch. (2010). Lecahier pratique de syntaxe francaise. Brno.
 • Gardes-Tamine, J. (1990). La Grammaire 2/ Syntaxe. Armand-Colin Paris.
 • Hendrich, J., Radina, O., Tláskal, J. (2001). Francouzská mluvnice. Plzeň : Fraus.
 • Le Goffic, P. (1993). Grammaire de la phrase française. Paris: Hachette.
 • Pavlík, M. (1998). Morfosyntax francouzské věty. 2. díl. Souvětí. Olomouc.
 • Šabršula, J. (2004). Syntaxe de la proposition francaise. Ostrava.
 • Šabršula, J. (1986). Vědecká mluvnice francouzštiny. Praha: Academia.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Francouzská filologie (2015) Filologické vědy 3 Zimní