Předmět: Obhájení disertační práce

« Zpět
Název předmětu Obhájení disertační práce
Kód předmětu KRS/9OBH
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Zajícová Lenka, prof. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Individuální dle zaměření tématu disertační práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Metody písemných akcí (např. u souborných zkoušek, klauzur), Laborování, Pracovní činnosti (dílny)
  • Příprava na zápočet - 625 hodin za semestr
Výstupy z učení
Doktorská disertační práce je ústředním výstupem DSP. Její téma a výzkumný záměr jsou mj. předmětem přijímacího řízení. Tuto práci vypracováváte samostatně dle konzultací se svým školitelem. Jedná se o původní práci, která splňuje kritéria odbornosti a vědeckosti.
Student obhájením práce prokáže schopnost: - pracovat s teoretickými prameny na profesionální úrovni - sepsat delší odborný text dle publikačních norem APA - zrealizovat vědecký výzkum na zadané téma z oblasti psychologie - analyzovat a interpretovat data, včetně uvedení výsledků práce do širšího kontextu
Předpoklady
Doktorská disertační práce je ústředním výstupem DSP. Její téma a výzkumný záměr jsou mj. předmětem přijímacího řízení. Tuto práci vypracováváte samostatně dle konzultací se svým školitelem. Jedná se o původní práci, která splňuje kritéria odbornosti a vědeckosti.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce), Rozbor díla tvůrčího charakteru (hudební, výtvarné, literární), Rozbor portfolia studenta

Formální náležitosti nejsou sice taxativně stanoveny, ale jsou obdobné jako u diplomových prací (manuál bakalářských a diplomových prací, lze získat na portálu katedry). V oboru psychologie se předpokládá více než 100 stran výzkumné vědecké práce (jsou přípustné i teoretické práce na úrovni publikovatelné monografie o daném tématu s příslušnými mnohačetnými literárními odkazy). Další konkrétní požadavky stanovuje školitel, se kterým byste měli svůj postup pravidelně konzultovat. Během svého studia můžete být též vyzváni k tomu, abyste svůj záměr a postup na disertaci přednesli před členy katedry. Závěrečná obhajoba je veřejná. Řádný termín odevzdání je konec března. Podmínkou pro udělení doktorského titulu je též publikování výsledků práce v odborném tisku (viz 9VVA) Normy katedry. APA (2009). Publication Manual of theAmerican Psychological Association, SixthEdition. Washington: APA.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr