Předmět: Psychologie řízení výchovných a vzdělávacích institucí

« Zpět
Název předmětu Psychologie řízení výchovných a vzdělávacích institucí
Kód předmětu KSA/PPRI
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Smékalová Eleonora, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Pojem osobnost v psychologii (Přístup k osobnosti člověka, struktura a dynamika osobnosti, typologie osobnosti. Mozek jako základ pro fungování psychiky. Psychologické otázky práce v týmu (Psychologické aspekty rozvoje organizační kultury, učící se organizace. Podpora spolupráce, hodnocení pracovníků). Komunikace a její význam pro vzdělávací instituce. (Souvislosti se zvládáním stresu, syndrom vyhoření, jeho prevence. Význam sebereflexe. Intervize a supervize ve výchovné a vzdělávací instituci, bálintovská skupina). Paměť a další kognitivní funkce v kontextu učení (Typy paměti. Trénink paměti jako prevence stárnutí. Pozornost, vnímání, pohotovost). Násilí ve výchovných a vzdělávacích institucích. Pojmy agrese a agresivita, druhy "násilí" ve škole, šikana, kyberšikana a její dopady. Otázky psychosociálního vývoje. (Determinanty vývoje, podpora zdravého vývoje, otázky socializace. Prosociální chování a altruismus. Sociální a morální vývoj a sociálně-emoční učení). Vztahy a jejich význam ve výchově a vzdělávání. Zákonitosti sociálního vnímání a chování. (Konformita, význam přidělené role, efekt poslušnosti, efekt přihlížejícího. Podpora dobrých vztahů ve výchovně vzdělávací instituci, zvládání negativních emocí, základy řešení konfliktů a mediace). Psychologické otázky inkluzivního vzdělávání (Speciální vzdělávací potřeby, postižení versus handicap, deinstitucionalizace, úskalí integrace a inkluze, souvislosti s otázkami rizikového chování).

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Cílem předmětu je zprostředkovat poznatky současné psychologie důležité pro otázky řízení výchovné či vzdělávací instituce. Obsah předmětu vychází myšlenky, že řídící pracovník výchovné či vzdělávací instituce musí rozumět nejen základům psychologie dospělých - svých zaměstnanců, ale také základům vývojové, pedagogické a sociální psychologie a psychologii týmové spolupráce.
Po absolvování předmětu studenti budou schopni: - vysvětlit pojem osobnost v psychologii, porozumět fungování kognitivních funkcí a jejich souvislosti s učením, - pochopit principy morálního rozvoje a znát možnosti jeho institucionálního rozvíjení, - vysvětlit význam sebereflexe v kontextu řízení výchovné a vzdělávací instituce, - předložit vlastní představu o rozvíjení dobrých vztahů v instituci, o možnostech komunikace, - obhájit svůj koncept prevence syndromu vyhoření u pracovníků výchovné a vzdělávací instituce, - navrhnout opatření pro začlenění jedince s vážným zdravotním postižením, - vytvořit pravidla pro zavedení prvků "učící se organizace".
Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Kontaktní výuka, četba, písemná práce (3-5 stran), prezentace na zadané téma, příprava na zkoušku. Korespondenční úkoly jsou zadávány v prostředí EDIS průběžně v semestru tak, aby navazovaly na aktuálně probíraná témata. Maximální rozsah 10 NS.
Doporučená literatura
  • (2008). Netradiční role učitele. Brno: Paido..
  • Cakirpaloglu, P. (2012). Úvod do psychologie osobnosti.. Praha: Grada.
  • Fontana, D. Psychologie ve školní praxi.
  • Hayesová, N. (2011). Základy sociální psychologie. 6.vydání. Praha: Portál.
  • Kolář, M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál..
  • Kosíková, V. (2011). Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty.. Praha: Grada.
  • Krejčová, L. Žáci potřebují přemýšlet. Co pro to mohou udělat jejich učitelé?.
  • Plamínek, J. Týmová spolupráce a hodnocení lidí.
  • Ptáček, R. et al. Burnout syndrom jako mezioborový jev..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Řízení vzdělávacích institucí (2016) Ekonomie 2 -