Course: Information Technologies in Education

« Back
Course title Information Technologies in Education
Course code KTE/ITVQ
Organizational form of instruction Lecture + Exercise + On-line Activities
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Chráska Miroslav, doc. PhDr. Ph.D.
 • Kubrický Jan, Mgr. Ph.D.
 • Stoffová Veronika, prof. Ing. CSc.
 • Papež Martin, Ing.
Course content
Information technology and its classification. Types of computer networks based on several aspects, advantages and disadvantages, network operating systems. Structure and operation of a computer network (access rights, file attributes, Novell NetWare-structure of directories, disc mapping). Internet - characteristics, Internet as a source of information. Computer viruses and protection against them, types of viruses classified based on several aspects, anti-virus programmes, signs of viruses, basics of safe work. Operating systems - characteristics, classification, MSDOS, superstructure of Windows 3.1X, WINDOWS 95/98/2000/Me/XP, operation, characteristics, differences, multitasking. Basic classification of hardware. Application software - classification and characteristics of programmes. Peripheries (printers, scannners, etc.). Multimedia.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Work with Text (with Book, Textbook), Projection (static, dynamic)
 • Attendace - 12 hours per semester
 • Preparation for the Course Credit - 20 hours per semester
Learning outcomes
Basic characteristics and attributes of information technologies. Types of computer networks, advantages, disdvatages. Construction and maintenance of a computer network. Internet. Computer components, structure, types of computers, hardware, software. Safety of work.
On completion of the course, students should be able to: define basic terms used in IT and explain relations between them; be familiar with basic structure of computer networks, and with computer hardware and software.
Prerequisites
Basic knowledge of informatics and computer skills at secondary school level

Assessment methods and criteria
Mark

Elaboration of a semester thesis on a given IT topic. Passing a credit test followed by a discussion about the results.
Recommended literature
 • Bárta, J. (1997). Úvod do počítačových sítí. České Budějovice : KOPP, 204 s.
 • Beránek, P. (2001). Digitální video v praxi. Brno : UNIS. 264 s.
 • Čapek, J. a Fabian, P. (2000). Komprimace dat, principy a praxe. Praha : Computer Press.
 • Černochová, M. aj. (1998). Využití počítače při vyučování. Praha : Portál.
 • CHRÁSKA, M. (2004). Informační technologie ve škole. In Kropáč, J. a kol. Didaktika technických předmětů : vybrané kapitoly.. Olomouc: UP, s. 127-177.
 • Klement, M. (2001). Hardware a software. Olomouc : Vydavatelství UP.
 • Klement, M. (2001). Základy práce s PC. Olomouc : Vydavatelství UP.
 • Knotek, P. aj. (2000). Velká kniha skenování, úprava obrázků a tisk. Brno : UNIS, 287 s.
 • Kořínek, M. aj. (1996). Novell NetWare 4.x.. České Budějovice : KOPP.
 • Kubica, J. (1997). Internet efektivně. Brno : CCB s.r.o.
 • Magera, I. (2005). Microsoft Office PowerPoint 2003 : podrobná uživatelská příručka. Brno : CP Books.
 • Mansfeld aj. (2000). Rozšiřování a opravy PC. Praha : Grada.
 • Mrnuštík, J. (1998). Viry 98 včetně makrovirů a antivirové ochrany sítě. Praha : Grada.
 • NOVÁK, J. (1998). Digitální fotografie a video. Praha : Grada, 128 s.
 • Slavík, J. a Novák, J. (1997). Počítač jako pomocník učitele. Praha : Portál.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Physical Culture Fundamentals of the technical sciences and information technologies in education (2016) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Fundamentals of the technical sciences and information technologies in education (BB16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Fundamentals of the technical sciences and information technologies in education (BB16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter