Course: Visual Arts of the Olomouc Region

« Back
Course title Visual Arts of the Olomouc Region
Course code KVV/VUO1Q
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Horáček Martin, doc. PhDr. Ph.D.
 • Myslivečková Hana, doc. PhDr. CSc.
Course content
The seminar introduces students to the artistic development of the City of Olomouc from the ancient times up to the present, and presents its most significant monuments and works of all artistic kinds. The classes take advantage of the rich fund of Olomouc monuments and contemporary art culture and often take place in the field to enable students to learn and study art works from autopsy. The students' preparation to the seminar includes, in addition to scientific artistic and historical problems, also issues relating to organization and methodology focused on making the national cultural heritage accessible to the public.

Learning activities and teaching methods
Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Work with Text (with Book, Textbook), Observation, Demonstration
 • Attendace - 39 hours per semester
 • Preparation for the Exam - 21 hours per semester
Learning outcomes
The seminar objective is to provide information on the artwork culture of Olomouc from the oldest ages up to now and the possibilities of its application within the education process.
Familiarizing with the art history in the Olomouc region.
Prerequisites
Overview of art on the secondary school level.

Assessment methods and criteria
Analysis of linguistic, Analysis of Creative works (Music, Pictorial,Literary), Seminar Work

Independent preparation for visiting a selected artistic monument, elaboration of theoretical supporting documents and their verbal presentation in the field.
Recommended literature
 • Bieberle, J., Zatloukal, P., & Drkoš, F. (1998). Oznámení o Ikarově letu: olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury. Olomouc: Muzeum umění.
 • Daniel, L., Ondrušková, M., Rozsíval, P., & Sodoma, Z. (2010). Olomoucké baroko: výtvarná kultura let 1620-1780 : průvodce. [Olomouc: Muzeum umění Olomouc.
 • Dohnalová, E., & Musilová, E. (1997). Bibliografie okresu Olomouc. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost.
 • Hlobil, I., Perůtka, M., & Soukup, M. (1999). Od gotiky k renesanci: výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. Olomouc: Muzeum umění.
 • Hlobil, I., Petrů, E., & Paul, P. (1992). Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha: Academia.
 • Hlobil, I.-Michna,P.-Togner, M. (1984). Olomouc. Olomouc.
 • Horáček, Martin. (2008). Architektura let 1750 - 1918 a Olomouc. Olomouc.
 • Krása, J., Petráň, J., Homolka, J., Pešina, J., & Mencl, V. (1978). Pozdně gotické umění v Čechách: (1471-1526). Praha: Odeon.
 • Mlčák, L., Dolejší, K., Potůček, J., Ondrušková, M., & Sodoma, Z. (2011). Průvodce Olomoucí: umělecké památky města. Olomouc: Statutární město Olomouc.
 • Müller, Karel. (2014). Úvod do heraldiky. Opava.
 • Roháček, J. (2007). Epigrafika v památkové péči. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště.
 • Royt, J., & Hamsíková, D. (2006). Slovník biblické ikonografie. V Praze: Nakladatelství Karolinum.
 • Schulz, Jindřich (red.). (2009). Dějiny Olomouce I. a II.. Olomouc.
 • Šedinová, H., Royt, J., & Boček, R. (1998). Slovník symbolů: kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Praha: Mladá fronta.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Teaching the visual arts at secondary school and primary art school (NA16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer