Předmět: Molekulární onkologie pro praxi

« Zpět
Název předmětu Molekulární onkologie pro praxi
Kód předmětu ONK/VCA31
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Mohelníková Duchoňová Beatrice, doc. MUDr. Ph.D.
  • Vrána David, doc. MUDr. Ph.D.
  • Hudcová Magdalena, MUDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Familiární forma nádorů - diagnostika, výstupy pro praxi Sporadická forma nádorů - genetické polymorfismy a ovlivnění rizika zhoubných nádorů Signální dráhy a cílená terapie - pochopení účinků, indikace, nežádoucí účinky Biomarkery účinku a toxicity u chemoterapie - využití farmakogenomiky v praxi: - Membránové transportéry - Biotransformační enzymy

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Výstupy z učení
Předmět "Molekulární onkologie pro praxi" posílí interdisciplinární charakter výuky onkologie a výsledkem bude integrace nejnovějších vědeckých poznatků molekulární a buněčné biologie a klinické výuky. Cílem předmětu je seznámit studenty s familiárními formami nádorů, jejich diagnostikou a výstupy pro klinickou praxi, dále pak je seznámit s problematikou genetických polymorfismů a možnostmi ovlivnění rizika vzniku zhoubných nádorů. Předmět se zaměřuje na využití farmakogenomiky v klinické praxi, podává přehled významných signálních drah a možností jejich ovlivnění pomocí cílené terapie, a biomarkerů účinku a toxicity u chemoterapie.
Po absolvování budou studenti schopni využít moderní poznatky z molekulární biologie v péči o nemocné se zhoubnými nádory.
Předpoklady
Složena zkouška z Biologie, Biochemie, Patologie a Onkologie.
ONK/VC011 a zároveň LCH/VCA20

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

100% aktivní účast na seminářích
Doporučená literatura
  • Gelmann, E.P. et al. (2013). Molecular Oncology. Cambridge University.
  • Klener, P. a kol. (2013). Principy systémové a protinádorové léčby. Praha Grada.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Lékařská fakulta Všeobecné lékařství (2012) Lékařské vědy 5 -
Lékařská fakulta Všeobecné lékařství (2011) Lékařské vědy 5 -
Lékařská fakulta Všeobecné lékařství (2015) Lékařské vědy 5 -
Lékařská fakulta Všeobecné lékařství (2014) Lékařské vědy 5 -