Předmět: Educational psychology

« Zpět
Název předmětu Educational psychology
Kód předmětu PCH/81APP
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Cakirpaloglu Panajotis, doc. PhDr. DrSc.
 • Smékalová Eleonora, PhDr. Ph.D.
 • Vtípil Zdeněk, doc. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
Anotace předmětu: 1) Vzdělávání, učení, vyučování - teoretické přístupy 2) Učení - zásady pro všechny a individuální rozdíly 3) Učitel - řízení třídy, interakce a komunikace ve třídě 4) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 5) Psychologická problematika motivace žáků v edukačním procesu Model výuky - dva 4-hodinové blokové semináře za semestr. Upřesnění: 1.bokový seminář bude v podobě "kabinetního setkání" studentů předmětu na téma "Souvislosti mého výzkumného projektu s tématy pedagogické psychologie", které proběhne formou diskuse mezi studenty a vyučujícími. Setkání bude pokračovat rozpravou nad tématy ke zkoušce. Druhé setkání bude následovat témata, která budou identifikována na prvním setkání jako potřebná k přípravě na zkoušku. Výuku povede dr. Smékalová. Termíny seminářů: 1) 24.10.2016 v čase 15.15-18.15, učebna č. 307 2) 21.11.2016 v čase 15.15-18.15, učebna č.307

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace
 • Účast na výuce - 50 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 200 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získání znalostí k základním a specifickým koncepcím vzdělávání, učení a vyučování, k postavení a roli učitele, resp. k jeho možnostem ovlivňování žáků, k psychologické diagnostice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich podpoře.
- Znalost soudobých koncepcí, jejich psychologických aspektů u vzdělávání, učení a vyučování - Znalost statusu a pozice učitele, jeho obsahu práce, role při řízení třídy - Znalost diagnostických a podpůrných metod a přístupů u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Předpoklady
- ukončené magisterské studium psychologie - přijetí do doktorského studijního programu v interní či kombinované formě

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Účast na seminářích, prokázání znalostí, porozumění a dovednosti aplikace získaných poznatků - zkouška. Upřesnění: 1.bokový seminář bude v podobě "kabinetního setkání" studentů předmětu na téma "Souvislosti mého výzkumného projektu s tématy pedagogické psychologie", které proběhne formou diskuse mezi studenty a vyučujícími. Setkání bude pokračovat rozpravou nad tématy ke zkoušce. Druhé setkání bude následovat témata, která budou identifikována na prvním setkání jako potřebná k přípravě na zkoušku. Výuku povede dr. Smékalová. Termíny seminářů: 1) 24.10.2016 v čase 15.15-18.15, učebna č. 307 2) 21.11.2016 v čase 15.15-18.15, učebna č.307
Doporučená literatura
 • Bertrand.Y. (1998). Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál.
 • Čáp, J., Mareš, J. (2011). Psychologie pro učitele. Praha.
 • Fontana,D. (2011). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál.
 • Heidbrink, H. (1997). Psychologie morálního vývoje. Praha: Portál.
 • Mareš,J.,Křivohlavý,J. (1995). Komunikace ve škole. Brno:MU.
 • Pokorná,V. (2001). Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál.
 • Průcha,J. (2011). Moderní pedagogika. Praha: Portál.
 • Říčan,P. (1995). Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál.
 • Thorová,K. (2006). Poruchy autistického spektra. Praha: Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr