Předmět: Paper in Journal RIV 1

« Zpět
Název předmětu Paper in Journal RIV 1
Kód předmětu PCH/81BC1
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Sobotková Irena, doc. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
Uznán bude článek publikovaný v odborném periodiku, jehož záznam v OBD se odesílá do databáze RIV. Článek je publikován buď v impaktovaném časopisu, v časopisu evidovaném v databázi ERIH či SCOPUS nebo ve sborníku z konference, který je již indexován ve WoS. Další možností je publikovat článek v E-psychologii nebo v odborném periodiku, které je zařazeno v Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR. Téma článku se váže k disertační práci. Student DSP je hlavním autorem článku.

Studijní aktivity a metody výuky
  • Příprava na zápočet - 250 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získat praxi v oblasti vědy, výzkumu a publikační činnosti. Získat dovednosti připravit a publikovat odborné sdělení v tisku.
Student si osvojí dovednost připravit článek v takové kvalitě, aby mohl být publikován.
Předpoklady
Student DSP pracuje na své disertační práci. Zpracovává přehled vědeckých poznatků v dané oblasti zkoumání, realizuje vlastní výzkum, zpracovává data, analyzuje a diskutuje výzkumná zjištění.

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Student je povinen doložit publikační aktivitu předložením příslušných článků.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Educational Psychology (16) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Educational Psychology (16) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Clinical Psychology (16) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Clinical Psychology (16) Obory z oblasti psychologie - -