Předmět: Final Doctoral Examination in Clinical Psychology

« Zpět
Název předmětu Final Doctoral Examination in Clinical Psychology
Kód předmětu PCH/8SDZK
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kupka Martin, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
a) Psychopatologie Poruchy dílčích psychických funkcí (s důrazem na poruchy vnímání, myšlení, emotivity, paměti, vědomí, osobnosti a psychomotoriky). Symptomatologie a syndromologie duševních poruch, diagnostický systém MKN-10 a DSM-IV, vzájemné rozdíly, multiaxiální pojetí diagnostiky, diagnostická kritéria jednotlivých duševních poruch. Generační psychické poruchy. Přístupy v kategorizaci duševních poruch, modely dynamické, symptomatické, etiologické, jejich přednosti a rizika. Psychofarmakologie, rozdělení psychofarmak, vliv jednotlivých lékových skupin na psychologickou diagnostiku a testový obraz duševních poruch. b) Psychodiagnostika Metody užívané v klinicko-psychologické diagnostice se zaměřením na metody ROR, TAT, MMPI-2, Wechslerovy škály inteligence a paměti, rozdělení metod, neuropsychologické zkoušky a testy. Obraz jednotlivých duševních poruch v autoritativních metodách, integrace dat z psychologického vyšetření. Diagnostika osobnosti, paměti, intelektu, organicity, afektivních poruch, psychóz, neuróz, diagnostika dílčích složek osobnosti (nadání, temperament...). Strategie komplexního, cíleného a kontrolního psychologického vyšetření. c) Psychoterapie Obecné teorie v psychoterapii (psychoanalýza, dynamická psychoterapie, humanistická a existenciální psychoterapie, kognitivně-behaviorální terapie, rodinná terapie...). Speciální psychoterapie u anxiózních poruch, somatoformních poruch, posttraumatické stresové poruchy, závislostí, manželských a rodinných problémů. Využití terapie hrou, expresivních technik, cílené činnosti. Hypnoterapie a využití sugescí. Volba skupinové a individuální terapie. Metodologie výzkumu v psychoterapii (proměnné v psychoterapii, problémy ve výzkumu v psychoterapii) d) Psychologie zdraví a nemoci Psychosomatické koncepce, psychosomatické poruchy v jednotlivých oborech lékařství, teoretické koncepty zdraví a nemoci, ochranné faktory zdraví, problematika akutní a chronické nemoci, problematika postižení, handicapu, bolesti, stárnutí a umírání. Problematika invalidity a strategie vyšetření k posudkovým účelům. Koncepce alexithymie, problematika civilizačních onemocnění, zvládání stresu, otázky prevence. e) Dětská klinická psychologie (doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.) Etapy vývoje dítěte, jejich specifika z hlediska klinické praxe. Poruchy psychického vývoje v dětském věku a dospívání. Postižení v kontextu vývoje dítěte; rodina dítěte s postižením. Psychická deprivace, ústavní výchova, náhradní rodinná péče. Dítě somaticky nemocné. Dítě a bolest. Problematika zanedbávání, týrání a zneužívání dětí. Specifické poruchy učení a chování. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Dětská psychoterapie.

Studijní aktivity a metody výuky
Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Příprava na zkoušku - 375 hodin za semestr
Výstupy z učení
Prohloubit vědomosti v jednotlivých podoborech klinické psychologie, zejména v oblasti psychopatologie, psychodiagnostiky, psychoterapie, psychologie zdraví a nemoci. Prohloubit vědomosti v oblasti dětské klinické psychologie s důrazem na její hlavní témata.
Student se umí orientovat v systému klasifikace duševních poruch. - Student získá dovednost orientovat se a srovnávat klasifikační systémy MKN-10 a DSM-IV. - Student umí kvalitně popsat a vysvětlit principy psychodiagnostických metod ROR, TAT, MMPI-II, WAIS-III a dalších relevantních metod. Orientuje se v jejich škálách, zná jejich vzájemné vztahy ve vztahu k psychopatologii. Rozumí jejich psychometrickým principům. - Student se dokáže orientovat v problematice integrace dat z klinicko-psychologického vyšetření. Zná limity jednotlivých metod (anamnéza, rozhovor, projektivní techniky, dotazníky). - Student prohloubí své znalosti v oblasti psychoterapeutických směrů se zaměřením na metody psychoterapie. - Student se bude orientovat v problematice výzkumu v psychoterapii. Umí navrhnout výzkumný projekt v psychoterapii. Má znalosti metodologické problematiky výzkumu v psychoterapii.
Předpoklady
- ukončené magisterské studium psychologie - přijetí do doktorského studijního programu v interní či kombinované formě - vykonání zkoušky z klinické psychologie - DSP

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Rozhovor

Detailní studium jednotlivých témat dle sylabů, dobrá znalost základní literatury. Orientace v literatuře rozšiřující a doporučené. Student si ke zkoušce vybírá dva ze zbývajících tří okruhů ? dva okruhy by již měl mít vykonané v rámci zkoušky z klinické psychologie v průběhu studia. Základní literatura: Psychopatologie: Raboch, J., Zvolský, P. et al. (2001). Psychiatrie. Praha: Galén. Höschl, C., Libiger, J., Švestka, J. (2002), Psychiatrie. Praha: Tigis. Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize Psychodiagnostika Svoboda, M. (1999). Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál. Kulišťák, P. (2003). Neuropsychologie. Praha: Portál. Preiss a kol. (1998). Klinická neuropsychologie. Praha: Grada Psychoterapie Prochaska, J., Norcross, J. (1999). Psychoterapeutické systémy. Praha, Grada. Kratochvíl, S. (2006). Základy psychoterapie. 5. vydání Praha, Portál. Kratochvíl, S. (2005). Skupinová psychoterapie v praxi. 3. vyd. Praha, Galén. Psychologie zdraví a nemoci Baštecká, B., Goldmann, P. (2001). Základy klinické psychologie. Praha: Portál. Baštecká, B. a kol. (2003). Klinická psychologie v praxi. Praha: Portál. Heretik, A., Heretik, A. jr. a kol. (2007). Klinická psychológia. Nové zámky: Psychoprof. Dětská klinická psychologie Říčan, P., Krejčířová, D. a kol. (2006). Dětská klinická psychologie. Praha: Grada Publishing. Dunovský, J., Matějček, Z., Dytrych, Z. (1995). Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada Publishing. Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, J. (2000). Dětská psychoterapie. Praha: Portál. Matějček, Z. (2001). Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Jinočany: H+H. Matějček, Z. a kol. (1999). Náhradní rodinná péče. Praha: Portál. Matějček, Z. (Ed.), Koluchová, J. et al. (2002). Osvojení a pěstounská péče, Praha: Portál. Sobotková, I. (2003). Pěstounské rodiny: jejich fungování a odolnost. Praha: MPSV. Rozšiřující: Manuály k jednotlivým psychodiagnostickým metodám - ROR, TAT, MMPI-II, WAIS-III Balint, M. (1999). Lékař, jeho pacient a nemoc. Praha: Grada Publishing. Dušek, K., Večeřová-Procházková, A. (2010). Diagnostika a terapie duševních poruch. Praha: Grada Publishing. Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál. Křivohlavý, J. (2002). Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing. Rotgers, F. a kol. (1999). Léčba drogových závislostí. Praha: Portál. Smolík, P. (1996). Duševní a behaviorální poruchy. Praha: Maxdorf. Tress, W., Krusse, J., Ott, J. (2007). Základní psychosomatická péče. Praha: Portál. Vybíral, Z., Roubal, J. (eds.) (2010). Současná psychoterapie. Praha: Portál. Vymětal, J. (2003). Lékařská psychologie. Praha: Portál. Zeig, J., K. (2005). Umění psychoterapie. Praha: Portál. Doporučená: Gjuričová, Š., Kubička, J. (2003). Rodinná terapie. Praha: Grada Publishing. Kriegelová, M. (2008). Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci. Praha: Portál. Malá, E., (2005). Schizofrenie v dětství a adolescenci. Praha: Grada Publishing. Mareš, J. (1997). Dítě a bolest. Praha: Grada Publishing. Papežová, H. (eds.) (2010). Poruchy příjmu potravy. Praha: Grada Publishing. Weiss, P. a kol. (2010). Sexuologie. Praha: Grada Publishing. Weiss, P. (2002). Sexuální deviace. Praha: Portál.
Doporučená literatura
  • Baštecká, B. (2003). Klinická psychologie v praxi. Praha: Portál.
  • Goldmann, P., & Baštecká, B. (2001). Základy klinické psychologie. Praha: Portál.
  • Heretik, A., & Heretik, A. (2007). Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof.
  • Křivohlavý, J. (2002). Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing.
  • Křivohlavý, J. (2009). Psychologie zdraví. Praha: Portál.
  • Plante, T. G. (1999). Contemporary clinical psychology. New York: John Wiley and Sons.
  • Prochaska, J. O., Norcross, J. C., & Štěpo, J. (1999). Psychoterapeutické systémy: průřez teoriemi. Praha: Grada Publishing.
  • Vymětal, J. (2003). Lékařská psychologie. Praha: Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Clinical Psychology (16) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Clinical Psychology (16) Obory z oblasti psychologie - -