Předmět: Final Doctoral Examination in Educational Psychology

« Zpět
Název předmětu Final Doctoral Examination in Educational Psychology
Kód předmětu PCH/8SDZP
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kupka Martin, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Základní okruhy: Vzdělávání, učení, vyučování, teoretické přístupy Učení, obecné zásady vers. individuální rozdíly Učitel, status, pozice, řízení třídy, tendence žáků k poruchám chování a jejich řešení Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, psychologická diagnostika, způsoby podpory Ovlivňování žáků ve výchovně-vzdělávacím procesu

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace
  • Příprava na zkoušku - 375 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získání znalostí k základním a specifickým koncepcím vzdělávání, učení a vyučování, k postavení a roli učitele, resp. k jeho možnostem ovlivňování žáků, k psychologické diagnostice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich podpoře.
- Znalost soudobých koncepcí, jejich psychologických aspektů u vzdělávání, učení a vyučování - Znalost statusu a pozice učitele, jeho obsahu práce, role při řízení třídy - Znalost diagnostických a podpůrných metod a přístupů u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Předpoklady
- ukončené magisterské studium psychologie - přijetí do doktorského studijního programu v interní či kombinované formě - splnění všech podmínek pro připuštění ke státní závěrečné doktorské zkoušce včetně odevzdání doktorské disertační práce

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Zkouška znalostí - ústní, v rozsahu 45 min. Základní literatura: Čáp, J., Mareš, J.(2011). Psychologie pro učitele. Praha: Portál. Fontana,D. (2011). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. Bertrand.Y. (1998). Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál. Průcha,J. (2011) Moderní pedagogika. Praha: Portál. Průcha,J. (2011). Přehled pedagogiky. Praha: Portál. Průcha,J. ,ed. (2011). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.
Doporučená literatura
  • Bertrand, Y. (2003). Contemporary theories and practice in education. Madison (Wisconsin): Atwood Publishing.
  • Čáp, J., & Mareš, J. (2007). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.
  • Fontana, D., & Balcar, K. (2010). Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Praha: Portál.
  • Průcha, J., Janík, T., & Rabušicová, M. (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.
  • Průcha, J. (2009). Moderní pedagogika. Praha: Portál.
  • Průcha, J. (2009). Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. Praha: Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Educational Psychology (16) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Educational Psychology (16) Obory z oblasti psychologie - -