Předmět: Osobnost a sociální psychologie

« Zpět
Název předmětu Osobnost a sociální psychologie
Kód předmětu PCH/91APO
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Cakirpaloglu Panajotis, doc. PhDr. DrSc.
 • Šmahaj Jan, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1) Psychologické a osobnostní rozměry šikany na pracovišti. (doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, Dr.Sc.) 2) Osobnost a sociální interakce v kontextu spotřebního chování (PhDr. Romana Mazalová) Termín: 21.8.2017; 9:00 - 13:30h učebna číslo: 204

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
 • Účast na výuce - 50 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 200 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získání pokročilých znalosti o sociálně psychologických osnovách osobnosti. Důraz je kladen na kvalitní orientaci studenta, zejména v oblastech: hlavní teoretické perspektivy týkající se osobnosti, socializace osobnostních dispozic, poruchy osobnosti, osobnost v interpersonálním kontextu a jedinec a skupiny v kyberprostoru (cyberspace)
Student se umí orientovat v základních teoriích současného psychologického výkladu osobnosti. Student získá prohlubující znalosti v oblasti socializace osobnostních dynamismů prožívání a jednání Student umí kompetentně popsat, vysvětlit a odlišit dílčí poruchy osobnosti a kriticky zhodnotit konotativní a podstatné rozdíly této nosologické kategorie od příbuzného značení psychopatie resp. sociopatie.
Předpoklady
Ukončené studium jednooborové psychologie, Mgr stůpeň Studující doktorandského studia, zejména v oblasti klinické a pedagogické psychologie

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

1. Studium vymezených oblasti a otázek ze sociální psychologie osobnosti dle sylabu 2. Aktivní účast na přednáškách 3. Ústní zkouška
Doporučená literatura
 • Bauman, S. (2011). Cyberbullying. What Counselors Need to Know. USA: American Counseling Association.
 • Buber, M. (2005). Já a Ty. Praha.
 • Cakirpaloglu P. (2009). Psychologie hodnot. Olomouc.
 • Cakirpaloglu P. (2012). Úvod do psychologie osobnosti. Praha.
 • Černá, A. a kol. (2013). Kyberšikana ? průvodce novým fenoménem. Praha, Grada.
 • Divínová, R. (2005). Cybersex: forma internetové komunikace. Praha: Triton.
 • Friedman, L. S. (2011). Cyberbullying. USA: Greenhaven Press.
 • Hogen, R., Johnson, J. & Briggs, S. (1997). Handbook of Personality Psychology. San Diego.
 • Horská, B., Lásková, A., Ptáček, L. (2010). Internet jako cesta pomoci. Praha: Sociologické nakladatelství.
 • Hřebíčková, M. (2011). Pětifaktorový model v psychologii osobnosti. Praha.
 • Kernberg, O. F. (1999). Normální a patologická láska. Praha.
 • Kowalski, R. M., Limber, & S. P., Agatston, P. W. (2008). Cyberbullying: bullying in the digital age. USA: Blackwell publishing.
 • Kruglanski, A. W., & Higgins, E. T. (2007). Psychology: Handbook of Basic Principles (2. vyd.. New York.
 • Leary, T. (2004). Interpersonal Diagnosis of Personality. A Functional Theory and Methodology of Personality Evaluation. Eugene.
 • Meyer, G. J., Viglione, D. J., Mihura, J. L., Erard, R. E., & Erdberg, P. (2011). Rorschach Performance Assessment System. Administration, Coding, Interpretation and Technical Manual. Toledo.
 • Patchin, J. W., Hinduja, S. (Eds.) . (2012). Cyberbullying prevention and respoonse ? expert perspectives. London: Routledge.
 • Praško, J. (2003). Poruchy osobnosti. Praha.
 • Riemann, F. (2010). Základní formy strachu. Typy lidské osobnosti, jejich vznik, charakteristiky a formy vztahů. Praha.
 • Subrahmanyam, K., & Šmahel, D. (2010). Digital youth: The role of media in development. Springer Verlag.
 • Suler, J. (2011). The psychology of cyberspace. http://users.rider.edu/~suler/psycyber/psycyber.html (3.12.2011).
 • Sullivan, H. S. (2006). Psychiatrické interview. Praha.
 • Šmahaj, J. (2013). Kyberšikana jako společenský problém. Olomouc.
 • Šmahel, D. (2003). Psychologie a internet. Děti dospělými, dospělí dětmi . Praha: Triton.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Klinická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Klinická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -