Předmět: Článek v odborném časopisu RIV 4

« Zpět
Název předmětu Článek v odborném časopisu RIV 4
Kód předmětu PCH/91BR4
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Sobotková Irena, doc. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
Uznán bude článek, jehož záznam je v OBD a odesílá se do databáze RIV. Možnosti publikace článku jsou dvě: (1) v impaktovaném časopisu, (2) v časopisu evidovaném v databázích SCOPUS, ERIH, či WoS. Téma článku souvisí přímo s disertační prací. Student DSP je prvním autorem článku. Uznána může být rovněž kapitola v odborné knize, jejíž záznam je v OBD a odesílá se do databáze RIV.

Studijní aktivity a metody výuky
  • Domácí příprava na výuku - 250 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získat praxi v oblasti vědy, výzkumu a publikační činnosti. Získat dovednosti připravit a publikovat odborné sdělení v tisku.
Student si osvojí dovednost připravit článek v takové kvalitě, aby mohl být publikován.
Předpoklady
Student DSP pracuje na své disertační práci. Zpracovává přehled vědeckých poznatků v dané oblasti zkoumání, realizuje vlastní výzkum, zpracovává data, analyzuje a diskutuje výzkumná zjištění.

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Student je povinen doložit publikační aktivitu předložením příslušných článků.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Klinická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Klinická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -