Předmět: Odborný seminář 5

« Zpět
Název předmětu Odborný seminář 5
Kód předmětu PCH/92AS5
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dolejš Martin, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Bude doplněno do 2 týdnů.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projekce (statická, dynamická)
  • Účast na výuce - 5 hodin za semestr
Výstupy z učení
Název: Děti a konflikty mezi rodiči: vývojová perspektiva Termín: 14.12.2015 Čas: 9:00 - 13:00 Místo: učebna 213 Katedra psychologie FF UP Olomouc; Vodární 6 Informace pro DSP studenty: primárně určen pro studenty DSP pedagogická a klinické psychologie a bude jim započítán do povinností ve stagu pod zkratkou: PCH/92AS5 Abstrakt: Workshop se věnuje problematice dopadu konfliktů mezi rodiči na psychický vývoj a adaptaci dětí a dospívajících. Budou představeny základní teoretická východiska a z nich vycházející specifické teorie rodičovského konfliktu. Popsány budou specifické důsledky rodičovského konfliktu z vývojové perspektivy. Přednášející: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. Medailonek: Lenka Lacinová pracuje jako výzkumnice a pedagožka na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Na katedře psychologie garantuje výuku vývojové psychologie a výzkumně se v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny zabývá především výzkumem blízkých vztahů. Zaměřuje se např. na následky vnímání konfliktů mezi rodiči jejich dětmi a na výzkum citové vazby zejména v adolescenci a dospělosti. Zajímá se též obecněji o zákonitosti vývoje partnerských vztahů od období adolescence po dospělost, v oblasti dlouhodobých partnerských vztahů ji pak specificky zajímá problematika tzv. vztahové údržby, tedy snaží se zkoumat, co páry dělají/mohou dělat pro to, aby jejich partnerský vztah navzdory vývojovým změnám, času a okolnostem přetrval. Dvanáct let také vedla diskusní skupiny pro rodiče neklidných a hyperaktivních dětí v Centru pro rodinu a sociální péči. Vedle řady empirických studií a kapitol v monografiích vydala též populárně-naučnou knihu pro rodiče (Dost dobří rodiče aneb Drobné chyby ve výchově povoleny), která je částečně založena i na zkušenostech z práce s rodičovskými skupinami. Publikace: https://is.muni.cz/osoba/lacinova#publikace Doporučené zdroje: Cummings, E. M., & Davies, P. T. (2002). Effects of marital conflict on children: Recent advances and emerging themes in process-oriented research. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 31 63. Davies, P. T., & Woitach, M. J. (2008). Children's emotional security in the interparental relationship. Current Directions in Psychological Science, 17, 269 274. Grych, J. H., & Fincham, F. D. (1993). Children's appraisals of marital conflict: Initial investigations of the cognitive-contextual framework. Child Development, 64, 215 230. Lacinová, L. (2011). Konflikty mezi rodiči a děti: současné teorie. Československá psychologie, 55, 433 447.
Prostudovat základní literaturu k tématu a: LACINOVÁ, Lenka. Citová vazba v partnerských vztazích: Current Relationship Interview. Testforum, Českomoravská psychologická společnost, 2015, roč. 2015, č. 6, s. 39-46. ISSN 1805-9147. HORSKÁ, Eliška a Lenka LACINOVÁ. Rozvodové postoje mladých dospělých: Souvislost s rodičovským konfliktem, kooperací a vztahem k otci. Československá psychologie, Academia, 2015, roč. 59, č. 2, s. 105 - 114. ISSN 0009-062X. a další odborné texty doc. Lacinové - http://www.muni.cz/people/6087/publications
Předpoklady
Zájem o prezentovanou problematiku - vývojová psychologie, rodičovství, sociální vztahy, partnerské vztahy, adolescence atd.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Požadavkem je 100% účast na workshopu.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Klinická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Klinická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -