Předmět: Odevzdání disertační práce

« Zpět
Název předmětu Odevzdání disertační práce
Kód předmětu PCH/95DIS
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 60
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kupka Martin, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Individuální dle zaměření tématu disertační práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a pracovních dovedností
  • Exkurze - 1 hodina za semestr
Výstupy z učení
Student je povinen před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce odevzdat disertační práci ve třech kopiích. Jednu kopii předává na oddělení vědy FF - UP. Zbylé dvě kopie odevzdává kordinátorovi DSP na Katedře psychologie.
Student odevzdáním práce prokazuje schopnost: - pracovat s teoretickými prameny na profesionální úrovni - sepsat delší odborný text dle publikačních norem APA - zrealizovat vědecký výzkum na zadané téma z oblasti psychologie - analyzovat a interpretovat data, včetně uvedení výsledků práce do širšího kontextu
Předpoklady
Doktorská disertační práce je ústředním výstupem DSP. Její téma a výzkumný záměr jsou mj. předmětem přijímacího řízení. Tuto práci vypracováváte samostatně dle konzultací se svým školitelem. Jedná se o původní práci, která splňuje kritéria odbornosti a vědeckosti.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor

Formální náležitosti nejsou sice taxativně stanoveny, ale jsou obdobné jako u diplomových prací (manuál bakalářských a diplomových prací, lze získat na portálu katedry). V oboru psychologie se předpokládá více než 100 stran výzkumné vědecké práce (jsou přípustné i teoretické práce na úrovni publikovatelné monografie o daném tématu s příslušnými mnohačetnými literárními odkazy). Další konkrétní požadavky stanovuje školitel, se kterým byste měli svůj postup pravidelně konzultovat. Během svého studia můžete být též vyzváni k tomu, abyste svůj záměr a postup na disertaci přednesli před členy katedry. Závěrečná obhajoba je veřejná. Řádný termín odevzdání je konec března. Podmínkou pro udělení doktorského titulu je též publikování výsledků práce v odborném tisku (viz 9VVA). Podrobnosti lze nalézt zde: http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/doktorske-studium/
Doporučená literatura
  • Manuál pro psaní diplomových a bakalářských prací.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Klinická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Klinická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -