Předmět: Disertační seminář 2

« Zpět
Název předmětu Disertační seminář 2
Kód předmětu PCH/95DS2
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Cakirpaloglu Panajotis, doc. PhDr. DrSc.
Obsah předmětu
Seminář je určen pro studenty 3. ročníků doktorských studijních programů. Proběhne vždy na konci zimního semestru, obvykle v návaznosti na schůzi katedry. Zúčastní se ho členové katedry, zejména členové oborových rad pro klinickou psychologii, a další doktorandi. Nezbytná je také účast školitele. Student bude stručně prezentovat hlavní teoretický a praktický přínos své disertační práce. Zaměří se zejména na výsledky výzkumu, se zaměřením na neočekávaná a rozporná data. Na prezentaci bude vyhrazen čas 20 minut. Rozprava se členy katedry a ostatními doktorandy o výsledcích výzkumu, za které by měly vyplynout náměty na interpretaci získaných údajů i pro kapitolu Diskuze v disertační práci.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Domácí příprava na výuku - 80 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 5 hodin za semestr
Výstupy z učení
TERMÍN KONÁNÍ DIZERTAČNÍHO SEMINÁŘE 2 PRO 3. ROČNÍK BUDE 20. LEDNA 2016 OD 9 HODIN V UČEBNĚ 214 Kritické zhodnocení rozsahu zpracování disertace v polovině třetího ročníku studia. Diskuze o případných teoretických problémech, nápady na interpretaci výsledků výzkumu se zaměřením na rozporná nebo nečekaná zjištění.
Stručná prezentace hlavního teoretického i praktického přínosu disertační práce. Schopnost interpretovat získané údaje a diskutovat o nich, testovat hypotézy, předkládat náměty na další výzkum.
Předpoklady
Absolvování Disertačního semináře 1.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor díla tvůrčího charakteru (hudební, výtvarné, literární)

Účast na výuce, připravená prezentace, práce krátce před dokončením.
Doporučená literatura
  • APA. (2009). Publication manual of the American psychological association. Washington, DC.
  • Bendová, K. et al. (2011). Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Olomouc.
  • Disman, M. (2002). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha.
  • Jelínek, M., Květon, P., Vobořil, D. Testování v psychologii: teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní testování.
  • Kranzler, J. H. (2007). Statistics for the terrified. Upper Saddle River, NJ.
  • Široký, J. (2011). Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Klinická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Klinická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -