Předmět: Modul metodologicko-statistický - DSP

« Zpět
Název předmětu Modul metodologicko-statistický - DSP
Kód předmětu PCH/9MMS
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 8
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Charvát Miroslav, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah MMS sleduje přibližně tato stěžejní témata: -seznámení se s prostředím statistického programu SPSS či Statistica, -statistické testování hypotéz, výběr vhodného testu, - multivariační statistiky, -seznámení se s prostředím programu ATLAS.ti, -uspořádávání, kódování a analýza dat pomocí software ATLAS.ti. -interpretace kvalitativních dat, -kombinace kvalitativních a kvantitativních metod, -požadavky na kvalitu výzkumu pro publikaci v IF časopisech, -validita a reliabilita psychodiagnostických metod, psychometrika, -praktické ukázky a příklady kvantitativních i kvalitativních metod, -vypracování návrhu výzkumného záměru - ideový a technický plán výzkumu, -Individuální metodologické konzultace - diskuze nad výzkumným záměrem.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Projekce (statická, dynamická), Pracovní činnosti (dílny)
 • Domácí příprava na výuku - 80 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
!!! POZOR DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ !!! V ZS 2012/13 bude probíhat výuka tohoto předmětu v následujících termínech a časech: I. blok v pátek 9. 11. 2012 od 9:00 do 12:15 II. blok v pátek 23. 11. 2012 od 9:00 do 12:15 III. blok v pátek 7. 12. 2012 od 9:00 do 12:15 IV. blok v pátek 4. 1. 2013 od 9:00 do 12:15 Znalosti a dovednosti z oblasti metodologie výzkumu a statistiky patří do základní výbavy absolventa doktorského studia a jsou klíčové pro budoucí úspěšnou vědeckou práci. Jejich osvojení prokazuje každý adept na Ph.D. titul při tvorbě výzkumného záměru, během realizační fáze výzkumu a samozřejmě při obhajobě své disertační práce. V modulu posluchačům pomáháme zorientovat se v této oblasti jak přehledově do šíře, tak i prakticky do hloubky na příkladu konkrétních individuálních záměrů. Získané kompetence lze využít i pro kritické zhodnocení již realizovaných výzkumů v rámci rešerší či meta-analýz v duchu evidence-based přístupu.
Absolvent modulu MMS získá tyto kompetence: - Zná a umí aplikovat základní metodologické postupy potřebné pro realizaci psychologického výzkumu na takové úrovni, aby výsledky byly publikovatelné v odborném periodiku - Ovládá standardní postupy testovací statistiky (až po ANOVA) včetně znalosti postupů v prostředí software STATISTICA - Orientuje se v postupech multivariační statistiky, dokáže vybrat vhodnou metodu zpracování dat a za odborné asistence je i zpracovat komplexnějšími metodami (faktorová analýza, cluster analýza, strukturní modelování atp.) - Ovládá základní metody procesu kvalitativní analýzy dat a ovládá jejich použití v prostředí software pro analýzu kvalitativních dat ATLAS.ti - Umí zhodnotit kvalitu a validitu psychologického výzkumu dle standardních kritérií - Dokáže posoudit validitu a reliabilitu psychodiagnostických metod
Předpoklady
- ukončené magisterské studium psychologie - přijetí do doktorského studijního programu v interní či kombinované formě

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Seminární práce

Výuka v MMS obnáší celkem 64 bodů, z toho 36 bodů připadá na prezenční skupinovou výuku a 28 bodů na ostatní formy, e-learning, individuální konzultace a jiné. Z celkové bodové dotace modulu musí účastník splnit nejméně 70% tj. minimálně 45 bodů. Prezenční výuka bude probíhat v dvoudenních blocích vždy jednou za semestr. Další požadavky nalezne student v LMS Moodle projektu VZKAS se vstupem na stránkách www.vzkas.upol.cz a) absolvovat prezenční výuku, minimálně v rozsahu jednoho prezenčního víkendu b) absolvování e-learningové výuky c) individuální konzultace Metody hodnocení: - Docházka - Analýza výkonů a vypracovaných úkolů studenta Doporučená studijní literatura: APA (2008). Reporting StandardsforResearch in Psychology. Why Do WeNeedThem? WhatMightTheyBe? AmericanPsychologist, Vol. 63, No. 9, 839?851. APA (2009). Publication Manual of theAmerican Psychological Association, SixthEdition. Washington: APA. Babbie, E. (1995). The Practice of social Research. 7th Edition. Belmont: Wadsworth. Bell, P. B., Staines, P. J., Michell, J. (2001). Evaluating, doing and writing research in psychology. A step-bystep guide for students. Thousand Oaks: Sage. Coolican, H. (1999). Research Methods and Statistics in Psychology. London: Hodder & Stoughton. Creswell, J. W., PlanoClark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research. [2ndedition]. London: SAGE. Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (Eds.) (1998). The Landscape of Qualitative Research: Theories and Issues. London: SagePublications. S. 156-184. Disman, M. (1996). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. Ferjenčík, J. (2010). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha:Portál. Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno, Paido. Goodwin, C.J. (1999). Research in Psychology. Hartnoll, R. a kol. (2003). Příručka k provádění výběru metodou sněhové koule - Snowball Sampling. Praha: RVKPP. Hendl, J (2004). Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál. Hendl, J. (2009). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál. Law, M. et al. (1998). Qualitative Review Form Guidelines. Hamilton: McMaster University. Dostupné online na http://www.usc.edu/hsc/ebnet/res/Guidelines.pdf [staženo dne 1. 11. 2010] Martin, P., Bateson, P. (2009). Úvod do teorie a metodologie měření chování. Praha: Portál. Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada. Morgan, D.L. (2001). Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert. Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. London:Sage Publications. s. 474-475. Pelikán, J. (1998). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum. Ptáček, R., Raboch, J. (2010). Určení rozsahu souboru a power analýza v psychiatrickém výzkumu. Čes. a slov. Psychiatr 2010;106(1): 33 -41. Public HealthResource Unit (2006). Critical Appraisal Skills Programme (CASP). Punch, F. F. (2009). Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál. Punch, K.F. (2008). Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál. Reichel, J. (2009). Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada. Říčan, P. (1977). Úvod do psychometrie. Bratislava: skripta. Seidman. I. (1997). interviewing as qualitative research. Teachers College, Columbia University. Smith, R. A., Davis, S. F. (2006). The Psychologist as a Detective: An Introduction to Conducting Research in Psychology. Pearson Prentice Hall, New Yersey.A další dle potřeby? Strauss, A., Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert. Švaříček, R., Šeďová, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. Urbánek, T., Dneglerová, D., Širůček, J. (2011). Psychometrika. Měření v psychologii. Praha: Portál. Wilkinson, L. (1999). Statisticalmethods in psychology journals: Guidelines and explanations. AmericanPsychologist, 54(8), 594-604. doi:10.1037/0003-066X.54.8.594
Doporučená literatura
 • Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat. Praha.
 • Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha.
 • Neusar, A., & Charvát, M. a kol. (2012). PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. Olomouc.
 • Punch, K.F. (2008). Úspěšný návrh výzkumu. Praha.
 • Strauss, A., Corbinová, J. (1999). áklady kvalitativního výzkumu. Boskovice.
 • Strauss, A., Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice.
 • Urbánek, T., Dneglerová, D., Širůček, J. (2011). Psychometrika. Měření v psychologii. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Klinická psychologie (11) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (11) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Klinická psychologie (11) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (11) Obory z oblasti psychologie - -