Předmět: Modul projektový management - DSP

« Zpět
Název předmětu Modul projektový management - DSP
Kód předmětu PCH/9MPM
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 8
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Seitlová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základní pojetí projektů a projektového řízení 2. Organizace zabývající se PM ? IPMA ? PRINCE 2 - principy 3. Charakteristické rysy projektů a typické problémy 4. Jednotlivé fáze projektu 5. Plánování projektů a. Požadavky a cíle projektu b. Analýza stakeholderů a komunikační strategie c. WBS, Logický rámec, atd. d. Časové plánování e. Práce se zdroji (materiální, lidské) f. Nákladové položky 6. MS Project a Easy Project jako nástroj projektového managementu ? podrobné seznámení se s programem 7. Risk management projektu (metoda PIRAN, Frap atd.) 8. Řízení projektů a. Vedení lidí v projektu ? organizace projektu a organizování projektového týmu. b. Role manažera projektu a organizace podpůrného týmu. c. Postup prací na projektu ? nástroje, způsoby kontroly, změny v projektu. d. Řešení typických problémů projektů ? charakteristiky a způsoby. 9. Kvalita: standardy a řízení 10. Etika v projektu 11. Ukončení projektu a jeho vyhodnocení 12. Prezentace studentských projektů a jejich zhodnocení

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projekce (statická, dynamická), Pracovní činnosti (dílny)
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 150 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci modulu projektový management (MPM) se posluchači po teoretické i praktické stránce seznámí se způsobem řízení projektů podle standardů Mezinárodní asociace projektového managementu (IPMA) Účastníci jsou rámcově seznámeni také s možnostmi řízení projektů dle metodiky Prince 2 a PMI. Projektové řízení představuje způsoby rozplánování a realizace složitých, zpravidla jednorázových akcí (může se jednat o projekt realizace výzkumu, přípravy diplomové práce nebo třeba řízení grantového projektu), které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů při nejlepší možné kvalitě. Stručně můžeme zaměření přípravy v modulu též charakterizovat jako předávání dovednosti v účinném a efektivním dosahování významných změn. Představené jsou základní softwarové nástroje pro řízení projektů ? MS Project, Easy Project, aj. Součástí modulu je i informace o grantových možnostech (podpora vědy a výzkumu) v oblasti psychologie, představení poskytovatelů finanční podpory a příprava pro podání grantové žádosti v oblasti vědy a výzkumu.
Absolvent získá následující kompetence: - Orientuje se v základních přístupech a teoriích projektového managementu - Zná a umí použít jednotlivé nástroje projektového managementu - Zná principy projektového řízení dle IPMA - Rozumí podstatě řízení projektu - Zná základní softwarové nástroje pro podporu projektového managementu a umí je použít - Je způsobilý zpracovat základní projekt dle principů projektového managementu
Předpoklady
- ukončené magisterské studium psychologie - přijetí do doktorského studijního programu v interní či kombinované formě

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Systematické pozorování studenta

Výuka v MPM obnáší celkem 64 bodů, z toho 36 bodů připadá na prezenční skupinovou výuku a 28 bodů na ostatní formy, např. seminární práce, e-learning a jiné. Z celkové bodové dotace modulu musí účastník splnit nejméně 70% tj. minimálně 45 bodů. Prezenční výuka bude probíhat v dvoudenních blocích vždy jednou za semestr. Další požadavky nalezne student v LMS Moodle projektu VZKAS se vstupem na stránkách www.vzkas.upol.cz a) absolvovat prezenční výuku, minimálně v rozsahu jednoho prezenčního víkendu b) příprava projektového záměru (ve skupině) a jeho prezentace c) absolvování e-learningové výuky Metody hodnocení: - Docházka - Analýza výkonů studenta - Systematické pozorování studenta Základní literatura: Doležal J., Lacko B., Máchal P. akol.: Projektový management podle IPMA, Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN978-80-247-2848-3. Rosenau,M.D. Řízení projektů. BRNO:Computer Press 2003. ISBN 80-7226-218-1 Němec,V. Projektový management.PRAHA: Grada Publishing 2003. ISBN 80-247-0392-0 Svozilová,A. Projektový management.PRAHA: Grada Publishing 2006 . ISBN 80-247-1501-5 Rozšiřující literatura a zdroje: Fiala,P. Projektové řízení. PRAHA: Professional Publishing 2004. ISBN 80-86419-24-X. Jirásek,J.A. Souboj mozků v řízení.PRAHA: Alfa Publishing 2004.ISBN 200480-86851-01-X. BONE, R. The Regional Geography of Canada. Don Mills: Oxford University Press, 2004. ISBN 0195419332. DOLANSKÝ, V., MĚKOTA, V., NĚMEC, V. Projektový management. Praha: Grada publishing, 1996. ISBN 80-7169-287-5. HYNDRÁK, K. Project : praktické příklady pro verze 4, 98. 2000, 2002. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0366-1. http://www.ipma.ch/Pages/default.aspx http://www.ipma.cz http://www.acsa.vutbr.cz/ypmg/index.php Doporučená literatura: DUNCAN, W., R., A. Guide to the Project Management Body of Knowledge. Upper Darby : Project Management Institute, 1996. ISBN 1-880410-12-5. GOLDRATT, E., M. Kritický řetězec. Praha: Interquility, 1999. ISBN 80-902770-0-4. GOLDRATT, E., M. What Is This Thing Called Theory Of Constraints?. Great Barrington: Nort River Press, 1990. ISBN88427-085-8. GOLDRATT, E., M., COX, J. Cíl. Praha: Interquality, 2001. ISBN 80-902770-2-0.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Klinická psychologie (11) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (11) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Klinická psychologie (11) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (11) Obory z oblasti psychologie - -