Předmět: Zkouška z pedagogické psychologie - DSP

« Zpět
Název předmětu Zkouška z pedagogické psychologie - DSP
Kód předmětu PCH/9PEP
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vtípil Zdeněk, doc. PhDr. CSc.
  • Cakirpaloglu Panajotis, doc. PhDr. DrSc.
  • Smékalová Eleonora, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Základní okruhy otázek: - Vzdělávání, učení, vyučování - teoretické přístupy - Učení - obecné zásady vers. individuální rozdíly - Učitel - řízení třídy, interakce a komunikace ve třídě - Žáci vyžadující podpůrná opatření - Psychologická problematika motivace žáků v edukačním procesu

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava na zkoušku - 250 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získání znalostí k základním současným koncepcím vzdělávání a učení, k roli učitele, k motivaci žáků a ke specifické problematice žáků, vyžadujících podpůrná opatření.
- Znát soudobé teorie, zásady, a jejich psychologické aspekty u vzdělávání, učení, vyučování - Znát obsah a roli učitele vč. přístupů k ovlivňování žáků - Znát pedagogicko-psychologické postupy u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Předpoklady
- ukončené magisterské studium psychologie - přijetí do doktorského studijního programu v interní či kombinované formě

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Aktivní účast na nabízených přednáškách/seminářích z pedagogické psychologie (minimálně 3 účasti). Odborná zkouška Zkouška znalostí ? ústní v rozsahu 30 min. - viz OBSAH (Základní okruhy otázek) Základní literatura: Čáp, J., Mareš, J.(2011). Psychologie pro učitele. Praha: Portál. Fontana,D. (2011). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. Bertrand.Y. (1998). Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál. Průcha,J. (2011) Moderní pedagogika. Praha: Portál. Průcha,J. (2011). Přehled pedagogiky. Praha: Portál. Průcha,J. ,ed. (2011). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. Rozšiřující: Mareš,J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál. Petty,G. (2011). Moderní vyučování. Praha: Portál. Dvořák,D. et al. (2005). Efektivní učení ve škole. Praha: Portál. Skutil,M.a kol.(2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál. Hort,V., Hrdlička,M., Kocourková,J., Malá,E. a kol.(2011). Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál. Kolláriková,Z., Pupala,B. ,eds. (2011). Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál. Vágnerová,M. (2001). Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: UK Karolinum. Kolář,M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál. Doporučená: Gajdošová,E., Herényiová, G. (2009). Rozvíjení emoční inteligence žáků. Praha: Portál. Fenstermacher,G.D., Soltis,J.F. (2011). Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál. Stuchlíková, I. et al. (2011). Zvládání emočních problémů školáků. Praha: Portál. Pokorná,V. (2011). Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál. Train,A. (2011). Nejčastější poruchy chování dětí. Praha: Portál. Zelinková,O. (2011). Poruchy učení. Praha: Portál. Munden,A., Arcelus,J. (2011). Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha: Portál. Hrdlička,M., Komárek,V.,eds. (2011). Dětský autismus. Praha: Portál. Říčan,P., Krejčířová,D. a kol. (2011). Dětská klinická psychologie. Praha: Grada.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (11) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (11) Obory z oblasti psychologie - -