Předmět: Výběrové přednášky a semináře - DSP

« Zpět
Název předmětu Výběrové přednášky a semináře - DSP
Kód předmětu PCH/9SEM
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dolejš Martin, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah workshopu/semináře bude vždy aktuálně specifikován, dle jeho zaměření a autora. Bližší informace o akcích plánovanáých na dyný semestr naleznete na stránkách www.vzkas.upol.cz

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Metody písemných akcí (např. u souborných zkoušek, klauzur), Pozorování, Demonstrace, Projekce (statická, dynamická), Nácvik pohybových a pracovních dovedností, Laborování, Pracovní činnosti (dílny), Grafické a výtvarné činnosti, Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  • Domácí příprava na výuku - 110 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Základním smyslem vyžádaných odborných přednášek, workshopů a seminářů je aktuální vhled do prezentované problematiky. Doktorand má možnost získat přehled o výzkumných projektech, o teoretických konceptech prezentovaných témat a o pracovních aktivitách předních odborníků z České republiky i zahraničí. Důležitou komponentou těchto aktivit jsou diskuze na probíraná témata a rozvoj vlastního odborného postoje a pohledu k prezentované problematice. Umožňuje to také navazovat výzkumnou, vědeckou spolupráci a vytvářet multidisciplinárních výzkumných týmu. Odborné aktivity tohoto druhu umožní rychlé a efektivní předávání know-how odborníkem (praktikem) studentům.
- Základní orientace v prezentované problematice a tématu; - Schopnost využívat získané poznatky a informace ve výzkumech, v odborných aktivitách a v praxi; - Praktický nácvik výzkumních aktivit; - Schopnost propojovat informace z příbuzných oborů, z různých odborných zdrojů ? multidisciplinárnost; - Vhled do výzkumných a odborných aktivit národních a mezinárodních odborníků a institucí;
Předpoklady
- Ukončené magisterské studium psychologie; - Přijetí do doktorského studijního programu v interní či kombinované formě;

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Povinná účast minimálně na 4 workshopech (seminářích) dle oborové specifikace (klinická nebo pedagogická psychologie.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Klinická psychologie (11) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (11) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Klinická psychologie (11) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (11) Obory z oblasti psychologie - -