Předmět: Adiktologie 1

« Zpět
Název předmětu Adiktologie 1
Kód předmětu PCH/AD1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Řehan Vladimír, doc. PhDr.
  • Procházka Roman, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do oboru; co je to adiktologie. Strucný pohled do historie 2. Terminologie oboru. Výpocet hladiny alkoholu v krvi 3. Vývoj prístupu k problematice abúzu alkoholu 4. Teorie vzniku a vývoje závislosti na alkoholu 5. Posuzování závislosti (dle Jellineka, MKN 10, DSM IV) 6. Alkoholické duševní poruchy 7. Komplex a systém psychologické diagnostiky v oblasti závislostí 8. Rozbor vybraných kasuistik 9. Ambulantní lécba závislostí 10. Lužková lécba závislostí 11. Dolécování a terciální prevence 12. Svépomocné skupiny

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout studentům aktuální poznatky o oblasti závislosti na alkoholu, o základních konceptech interpretačních modelů vzniku a rozvoje závislosti, možnosti psychologické diagnostiky hodnocení a psychoterapie.
Cílem tohoto kurzu je, aby osvojit si základní dovednosti v oblasti adiktologie a seznámit se základními psychodiagnostické metodami a psychoterapeutická práce s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu. Studenti znají základní teorie etiologie závislosti. Studenti získají kritické klinické poznatky pro praxi a výzkum v této oblasti
Předpoklady
Předpokladem je znalost v oblasti psychopatologie a psychodiagnostiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Seminární práce

Aktivní zapojení do průběhu výuky. Studenti přeloží odborný článek z oblasti adiktologie a jeho výsledky prezentují před skupinou.
Doporučená literatura
  • Casopisy Adiktologie, Závislost na alkoholu a jiných drogách.
  • Nešpor, K.:. Návykové chování a závislost. Praha, 2000.
  • Rehan, V.:. Adiktologie I. Skripta. VUP Olomouc, 2007.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 4 Letní