Předmět: Adiktologie 2, nealk. drogy

« Zpět
Název předmětu Adiktologie 2, nealk. drogy
Kód předmětu PCH/AD2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Maierová Eva, PhDr. Ph.D.
 • Charvát Miroslav, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Anotace - tématické okruhy: Dělení drog - podle vzniku, podle působení, podle MKN 10. Závislosti bez substance. Vývojové stupně užívání nealkoholových drog. Rizika a škodlivé důsledky užívání. Statistika a výzkumy v adiktologii, současné trendy. Drogová politika státu a systém péče o uživatele nealkoholových drog. Primární prevence. Nízkoprahové služby. Léčebné programy. Doléčovací programy. Úvahy nad efektivitou služeb, negativními pohledy společnosti, etickými aspekty práce s uživateli drog. Zkušenosti z praxe a případová práce v prevenci i léčbě.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Projekce (statická, dynamická)
 • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Hlavním cílem předmětu Adiktologie 2 je seznámit posluchače s problematikou nealkoholových drog a závislostí. Studenti jsou seznámeni s nerozšířenějšími nealkoholovými návykovými látkami užívanými v ČR, dynamikou rozvoje nealkoholových závislosti, systémem péče o uživatele drog v ČR, dále pak s aktuálními poznatky, trendy a výzkumy v oboru. Dále jsou předávány též zkušenosti z oblasti prevence užívání drog a systému snižování rizik s užíváním drog spojených (primární, sekundární a terciární prevence). V neposlední řadě jsou diskutovány možnosti léčby a doléčování drogových závislostí.
Studenti získají aktuální znalosti z oboru nelakoholových závislostí. Seznámí se se základními pojmy oboru, drogovou epidemiologií a systémem péče o uživatele drog v ČR. V rámci výuky se zbaví nejběžnějších tradovaných mýtů o nealkoholových drogách. Procvičí se v klinickém uvažování a v případové práci v rámci psaní tématické kazuistiky.
Předpoklady
Předmět je volitelný (kategorie B), určený pro magisterské navazující kombinované studium. Jeho prerekvizitou je předmět Adiktologie 1 (PCH/AD1A).Dále Obecná psychiatrie. Specialní psychiatrie.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Seminární práce

Podmínkou pro udělení zápočtu je zpracování případu klienta závislého či škodlivě užívajícího nealkoholové drogy popř. majícího problém s hazardní hrou atp. formou kasuistiky na minimálně osm stran A4. Další podrobnosti k zadání úkolu a požadavkům či termínům jsou součástí vstupního tutoriálu. Zkouška se skládá z písemného testu.
Doporučená literatura
 • časopis Adiktologie.
 • www.adiktologie.cz.
 • www.drogy-info.cz (NMS).
 • www.emcdda.europa.eu.
 • Kalina, K. a kol. (2003). Drogy a drogové závislosti díl 1. Praha: Úřad vlády ČR.
 • Kalina, K. a kol. (2003). Drogy a drogové závislosti díl 2. Praha: Úřad vlády ČR.
 • Kalina, K. a kol. (2008). Základy klinické adiktologie. Praha: Grada.
 • Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. (Eds.) (2010). Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze & Togga.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 5 Zimní