Předmět: Adiktologie 2, nealkoholické drogy

« Zpět
Název předmětu Adiktologie 2, nealkoholické drogy
Kód předmětu PCH/AD2M
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Maierová Eva, PhDr. Ph.D.
 • Charvát Miroslav, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Anotace - tématické okruhy: Dělení drog - podle vzniku, podle působení, podle MKN 10. Závislosti bez substance. Vývojové stupně užívání nealkoholových drog. Rizika a škodlivé důsledky užívání. Statistika a výzkumy v adiktologii, současné trendy. Drogová politika státu a systém péče o uživatele nealkoholových drog. Primární prevence. Nízkoprahové služby. Léčebné programy. Doléčovací programy. Úvahy nad efektivitou služeb, negativními pohledy společnosti, etickými aspekty práce s uživateli drog. Zkušenosti z praxe a případová práce v prevenci i léčbě.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Projekce (statická, dynamická)
 • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 5 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Hlavním cílem předmětu Adiktologie 2 je seznámit posluchače s problematikou nealkoholových drog a závislostí. Studenti jsou seznámeni s nerozšířenějšími nealkoholovými návykovými látkami užívanými v ČR, dynamikou rozvoje nealkoholových závislosti, systémem péče o uživatele drog v ČR, dále pak s aktuálními poznatky, trendy a výzkumy v oboru. Dále jsou předávány též zkušenosti z oblasti prevence užívání drog a systému snižování rizik s užíváním drog spojených (primární, sekundární a terciární prevence). V neposlední řadě jsou diskutovány možnosti léčby a doléčování drogových závislostí.
Studenti získají aktuální znalosti z oboru nelakoholových závislostí. Seznámí se se základními pojmy oboru, drogovou epidemiologií a systémem péče o uživatele drog v ČR. V rámci výuky se zbaví nejběžnějších tradovaných mýtů o nealkoholových drogách. Procvičí se v klinickém uvažování a v případové práci v rámci psaní tématické kazuistiky.
Předpoklady
Předmět je volitelný (kategorie B), určený pro magisterské navazující kombinované studium. Jeho prerekvizitou je předmět Adiktologie 1 (PCH/AD1A).

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Seminární práce

Podmínkou pro udělení zápočtu je zpracování případu klienta závislého na drogách či škodlivě užívajícího nealkoholové drogy popř. majícího problém s hazardní hrou atp. formou kasuistiky na minimálně čtyři strany A4. Tato kasuistika je poté probírána na ústním kolokviu s vyučujícím. Další podrobnosti k zadání úkolu a požadavkům či termínům jsou součástí vstupního tutoriálu.
Doporučená literatura
 • Adiktologie - oborový časopis.
 • Kalina, K. a kol. (2003). Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup I. a II.. Praha.
 • Kalina, K. a kol. (2008). Základy klinické adiktologie. Praha: Grada.
 • Miovsky, M. a kol. (2008). Konopí a konopné drogy - adiktologické kompendium. Praha:Grada.
 • Zábranský, T. (2003). Drogová epidemiologie. Olomouc.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2014) Obory z oblasti psychologie 2 Zimní