Předmět: Adiktologický výzkum

« Zpět
Název předmětu Adiktologický výzkum
Kód předmětu PCH/ADV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Řehan Vladimír, doc. PhDr.
Obsah předmětu
Předsatvení konceptu 5 klíčových indikátorů EMCDDA a EU sítě Reitox Focal Points. Sběrné systémy v ČR a vyhodnocení a interpretace dat. Předhled metod v adiktologickém výzkumu a současné trendy v této oblasti. Evaluace jako výzkumné téma a jako standardní nástroj hodnocení kvality.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Představení konceptu 5 klíčových indikátorů EMCDDA a EU sítě Reitox Focal Points. Sběrné systémy v ČR a vyhodnocení a interpretace dat. Předhled metod v adiktologickém výzkumu a současné trendy v této oblasti. Evaluace jako výzkumné téma a jako standardní nástroj hodnocení kvality.
Znalost systému sběru dat a jejich zhodnocení a interpretace.
Předpoklady
Základní přehled výzkumných metod. Práce s výzkumnými daty. Znalost databází.

Hodnoticí metody a kritéria
Seminární práce

Znalost základních pojmů drogové epidemiologie, metod výzkumu v adiktologii a jejich aplikace.
Doporučená literatura
  • Kalina, K. et al. (2008). klinická adiktologie. praha: Grada.
  • kol. autorů. (2009). Výroční zprávy o stavu ve věcech drog 2000-2008. Praha: Úřad vlády.
  • Zábranský, T. (2000). Drogová epidemiologie. Olomouc, LF.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 5 Zimní