Předmět: Aplikace psychologie v personalistice2

« Zpět
Název předmětu Aplikace psychologie v personalistice2
Kód předmětu PCH/APP2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Lemrová Soňa, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
? Diskuse nad tématy studovaného předmětu ? Praktické vytváření a analýza pracovního místa (dle zvolené profese) ? Volba vhodných metod výběru pracovníků podle pozice a profese v organizaci ? Výběrový pohovor jako jedna z nejdůležitějších metod výběru pracovníků ? Výběr pracovníků a následné zpracování získaných dat (assesment) ? Hodnocení a odměňování pracovníků ? Další vzdělávání a rozvoj pracovníků ? metody vzdělávání (komunikační dovednosti, koučing atd)

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a pracovních dovedností
 • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 26 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Praktické seznámení s vybranými tématy základů moderní personalistiky
kompetence v rozsahu cíle předmětu
Předpoklady
znalost základů personálního managementu a sociální psychologie

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Seminární práce

Seminární práce na zvolené téma (možnost i týmové práce)
Doporučená literatura
 • Scott , G.G. (2006). Průvodce náročnými pracovními vztahy. Praha, Portál.
 • Atkinson, M. (2009). Koučink - věda i umění. Praha, Portál.
 • Bělohlávek František. (2000). Jak řídit a vést lidi. . Computer Press, Praha .
 • Fořt, J., Dědina, J., Hrůzová, H. (2000). Manažerské rozhodování, . Ekopress.
 • Koubek J. (2000). ABC praktické personalistiky. Praha Linde.
 • Koubek Josef. (2003). Řízení lidských zdrojů. Management Press, Praha .
 • Šuleř, O. (2003). Manažerské techniky, . Rubiko.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 4 Letní