Předmět: Obhajoba bakalářské práce

« Zpět
Název předmětu Obhajoba bakalářské práce
Kód předmětu PCH/BCDP
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Sobotková Irena, doc. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
Obhajoba bakalářské práce, diskuse s oponenty a členy komise.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 100 hodin za semestr
Výstupy z učení
Teoreticky nebo výzkumně zaměřená studie o rozsahu minimálně 40 stran
Zvládnutí práce s literaturou a schopnost samostatného psaní odborného textu.
Předpoklady
Úspěšné absolvování 1. bloku studia

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor díla tvůrčího charakteru (hudební, výtvarné, literární)

Odevzdání bakalářské práce v termínu.
Doporučená literatura
  • Bendová a kol. Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci.
  • Hendl, J. (2004). Přehled statististických metod zpracování dat. Praha.
  • M. Miovský. Diplomové práce v oboru psychologie.
  • Miovský M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 3 -