Course: The basics of clinical psychology

« Back
Course title The basics of clinical psychology
Course code PCH/BSZ2
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kupka Martin, Mgr. Ph.D.
Course content
An introduction to psychiatric terminology and content of general psychiatry: psychiatric examinations, investigative methods in psychiatry, psychiatric care organization in our country, psychiatric symptoms and syndromes, disorders of individual areas (knowledge, instincts, behavior, thinking, affect, personality, etc.). orientation of the biological and psycho-social therapy currently used in psychiatry. Getting a grasp of basic legal issues in psychiatry. Introduction to basic diagnoses and groups of diagnoses of psychiatric disorders and diseases according to current ICD-10, orientation issues of differential diagnosis in psychiatry. The attention paid to the causes, symptoms, diagnosis, treatment, prognosis of psychiatric diseases and conditions. The aim of the course is to provide students with all the basic areas of clinical psychology, with an initial interpretation of the principle of bio-psycho-social (spiritual) concept of human existence in health and disease. More details will be reported on the history of clinical psychology, models of health and illness, normal and normality, the quality of life. Characteristics of Clinical Psychology (CP) as applied psychological science.

Learning activities and teaching methods
Work with Text (with Book, Textbook)
 • Homework for Teaching - 275 hours per semester
Learning outcomes
Elaborate knowledge at particular subdiscipline of clinical psychology, especially in the area of psychopathology, psychodiagnostic, psychotherapy, psychology of health and diseases. Elaborate knowledge in the area of child clinical psychology with emphasis on main topics.
An introduction to psychiatric terminology and content of general psychiatry: psychiatric examinations, investigative methods in psychiatry, psychiatric care organization in our country, psychiatric symptoms and syndromes, disorders of individual areas (knowledge, instincts, behavior, thinking, affect, personality, etc.). orientation of the biological and psycho-social therapy currently used in psychiatry. Getting a grasp of basic legal issues in psychiatry. Introduction to basic diagnoses and groups of diagnoses of psychiatric disorders and diseases according to current ICD-10, orientation issues of differential diagnosis in psychiatry. The attention paid to the causes, symptoms, diagnosis, treatment, prognosis of psychiatric diseases and conditions. The aim of the course is to provide students with all the basic areas of clinical psychology, with an initial interpretation of the principle of bio-psycho-social (spiritual) concept of human existence in health and disease. More details will be reported on the history of clinical psychology, models of health and illness, normal and normality, the quality of life. Characteristics of Clinical Psychology (CP) as applied psychological science.
Prerequisites
Completion of courses Clinical Psychology 1-3, the examination of Psychopathology.

Assessment methods and criteria
Oral exam

Detailed study of topics of syllabuses, a good knowledge of basic literature. Orientation in literature and recommended expansion. Students take the test selects two issues - clinical psychology and psychopathology. Basic literature: Psychopatologie: Raboch, J., Zvolský, P. et al. (2001). Psychiatrie. Praha: Galén. Höschl, C., Libiger, J., Švestka, J. (2002), Psychiatrie. Praha: Tigis. Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize Svoboda, M. (1999). Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál. Kulišťák, P. (2003). Neuropsychologie. Praha: Portál. Preiss a kol. (1998). Klinická neuropsychologie. Praha: Grada Prochaska, J., Norcross, J. (1999). Psychoterapeutické systémy. Praha, Grada. Kratochvíl, S. (2006). Základy psychoterapie. 5. vydání Praha, Portál. Kratochvíl, S. (2005). Skupinová psychoterapie v praxi. 3. vyd. Praha, Galén. Baštecká, B., Goldmann, P. (2001). Základy klinické psychologie. Praha: Portál. Baštecká, B. a kol. (2003). Klinická psychologie v praxi. Praha: Portál. Heretik, A., Heretik, A. jr. a kol. (2007). Klinická psychológia. Nové zámky: Psychoprof. Říčan, P., Krejčířová, D. a kol. (2006). Dětská klinická psychologie. Praha: Grada Publishing. Dunovský, J., Matějček, Z., Dytrych, Z. (1995). Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada Publishing. Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, J. (2000). Dětská psychoterapie. Praha: Portál. Matějček, Z. (2001). Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Jinočany: H+H. Matějček, Z. a kol. (1999). Náhradní rodinná péče. Praha: Portál. Matějček, Z. (Ed.), Koluchová, J. et al. (2002). Osvojení a pěstounská péče, Praha: Portál. Sobotková, I. (2003). Pěstounské rodiny: jejich fungování a odolnost. Praha: MPSV. Balint, M. (1999). Lékař, jeho pacient a nemoc. Praha: Grada Publishing. Dušek, K., Večeřová-Procházková, A. (2010). Diagnostika a terapie duševních poruch. Praha: Grada Publishing. Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál. Křivohlavý, J. (2002). Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing. Rotgers, F. a kol. (1999). Léčba drogových závislostí. Praha: Portál. Smolík, P. (1996). Duševní a behaviorální poruchy. Praha: Maxdorf. Tress, W., Krusse, J., Ott, J. (2007). Základní psychosomatická péče. Praha: Portál. Vybíral, Z., Roubal, J. (eds.) (2010). Současná psychoterapie. Praha: Portál. Vymětal, J. (2003). Lékařská psychologie. Praha: Portál. Zeig, J., K. (2005). Umění psychoterapie. Praha: Portál. Gjuričová, Š., Kubička, J. (2003). Rodinná terapie. Praha: Grada Publishing. Kriegelová, M. (2008). Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci. Praha: Portál. Malá, E., (2005). Schizofrenie v dětství a adolescenci. Praha: Grada Publishing. Mareš, J. (1997). Dítě a bolest. Praha: Grada Publishing. Papežová, H. (eds.) (2010). Poruchy příjmu potravy. Praha: Grada Publishing. Weiss, P. a kol. (2010). Sexuologie. Praha: Grada Publishing. Weiss, P. (2002). Sexuální deviace. Praha: Portál.
Recommended literature
 • Balcar, K., Špitz, J., & Langmeier, J. (2000). Dětská psychoterapie. Praha: Portál.
 • Baštecký, Šavlík et al. (1994). Psychosomatická medicína.. Praha: Grada Publishing.
 • Goldmann, P., & Baštecká, B. (2001). Základy klinické psychologie. Praha: Portál.
 • Heretik, A., & Heretik, A. (2007). Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof.
 • Kratochvíl, S. (1999). Léčení sexuálních dysfunkcí. Praha: Grada.
 • KRATOCHVÍL, S. (2006). Základy psychoterapie. Praha: Portál.
 • Křivohlavý, J. (2002). Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing.
 • Křivohlavý, J. (2009). Psychologie zdraví. Praha: Portál.
 • Orel, M. (2012). Psychopatologie. Praha: Grada Publishing.
 • Vymětal, J. (2003). Lékařská psychologie. Praha: Portál.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts Psychology (2015) Psychology courses 3 -