Předmět: Sociální psychologie

« Zpět
Název předmětu Sociální psychologie
Kód předmětu PCH/BSZ3
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šmahaj Jan, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Předmět a teorie sociální psychologie 2. Sociální poznávání a atribuční procesy 3. "Já" v sociální situaci 4. Socializace 5. Postoje 6. Komunikační procesy 7. Zátěžové situace 8. Skupiny

Studijní aktivity a metody výuky
Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Příprava na zkoušku - 100 hodin za semestr
Výstupy z učení
Jedná se o státní zkoušku ze sociální psychologie. Hlavním cílem je komplexní ověření znalostí z oblasti sociální psychologie
Jsou ověřovány a hodnoceny na vzestupné škále
Předpoklady
Splnění všech předpokladů dle řádu UP v Olomouci pro připuštění ke státním závěrečným zkouškám.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Systematická příprava k ústní zkoušce
Doporučená literatura
  • HEWSTONE, M., STROEBE, W. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Portál 2006. 776 s. ISBN 80-7367-092-5..
  • Řehan, V. Sociální psychologie I, II, III. Olomouc: VUP, 2007..
  • Výrost, J., Slaměník, I.:. Sociální psychologie - 2. přep. a roz. vyd. Praha, 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 3 -