Předmět: Psychodiagnostika

« Zpět
Název předmětu Psychodiagnostika
Kód předmětu PCH/BSZ4
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Obereignerů Radko, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Obecné otázky psychologické diagnostiky 2. Klasifikace psychodiagnostických metod, základní vlastnosti testů 3. Klinické metody 4. Diagnostika inteligence - jednodimenzionální testy 5. Diagnostika inteligence - vícedimenzionální (komplexní) testy 6. Diagnostika inteligence - Wechslerovy inteligenční škály 7. Testy pozornosti a pracovního tempa 8. Testy paměti 9. Testy exekutivních funkcí 10. Testy řeči a jazykových schopností 11. Komplexní neuropsychologické baterie a screeningové neuropsychologické testy 12. Testy Speciálních schopností 13. Testová diagnostika osobnosti ? jednodimenzionální dotazníky a inventáře 14. Testová diagnostika osobnosti ? vícedimenzionální dotazníky a inventáře 15. Testová diagnostika osobnosti ? Minnesotský multifázový osobnostní inventář - 2 (MMPI-2, MMPI-2-RF) 16. Projektivní metody - grafické 17. Projektivní metody - manipulační 18. Projektivní metody - verbální 19. Projektivní metody - Rorschachův test 20. Posuzovací stupnice a objektivní testy osobnosti 21. Integrace dat a formulace psychologických zpráv a nálezů 22. Speciální otázky psychodiagnostiky 23. Vymezení psychodiagnostiky dětí 24. Klinické a interakční metody v dětské psychodiagnostice 25. Diagnostika útlého věku 26. Diagnostika v předškolním období a diagnostika školní zralosti 27. Výkonové testy a testy inteligence 28. Výkonové testy a testy inteligence ? Wechslerova inteligenční škála pro děti (WISC-III), 29. Testy speciálních schopností pro děti ? testy motoriky, zrakové a sluchové percepce, čtení a psaní 30. Testy speciálních schopností pro děti ? testy pozornosti, paměti a schopnosti učení 31. Neprojektivní kresebné techniky 32. Projektivní metody 33. Testy osobnosti 34. Testy sociálních vztahů 35. Diagnostika u organických poškození CNS, diagnostika mentální retardace 36. Diagnostika psychické deprivace, diagnostika v soudně znalecké praxi 37. Diagnostika specifických vývojových poruch učení 38. Diagnostika pervazivních vývojových poruch (poruchy autistického spektra)

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
  • Příprava na zkoušku - 100 hodin za semestr
Výstupy z učení
Státní závěrečná zkouška z psychodiagnostiky dospělých a psychodiagostiky dětí.
V rozsahu podmiňujících předmětů
Předpoklady
Psychodiagnostika dětí Psychodiagnostika dospělých

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Studium tematických obsahů ke zkoušce
Doporučená literatura
  • Lezak, M.D., Howieson, D.B., Loring, D.W. (2004). Neuropsychological assessment. Oxford.
  • Obereignerů, R. (2013). Afázie a přidružené poruchy symbolických funkcí. Olomouc.
  • Svoboda M., a kol. (2013). Psychologická diagnostika dospělých. Praha, Portál.
  • Svoboda, M., Humpolíček, P., Šnorek, V. (2013). Psychodiagnostika dospělých. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 3 -