Předmět: Diferenciální diagnostika

« Zpět
Název předmětu Diferenciální diagnostika
Kód předmětu PCH/DD
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Morávek Svatopluk, PhDr.
  • Lečbych Martin, doc. PhDr. Ph.D.
  • Obereignerů Radko, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah (podrobnější popis náplně předmětu - sylabus): Seznámení s psychodiagnostickými metodami, které nejsou obsahem povinné výuky diagnostiky. Posluchači se naučí používat specialisované metody pro nejrůznější oblasti praxe.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Diagnostické strategie u základních typů problémů a mentálních poruch. Seznámení s testovými bateriemi, klinickým přístupem i následnými poradenskými teraputickými postupy.
Kompetence v rozsahu cíle předmětu. Cílem předmětu je získání pokročilých zkušeností při práci s psychodiagnostickými metodami. Student se seznamuje s pokročilými postupy při vyhodnocení psychodiagnostických testů. Student umí využít teoretické zkušenosti v psychologickém vyšetření za použití vybraných psychodiagnostických metod.
Předpoklady
psychologie osobnosti, psychodiagnosté metody dospělých, psychopatologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Zkouška
Doporučená literatura
  • Lezak, M.D., Howieson, D.B., Loring, D.W. (2004). Neuropsychological assessment. Oxford.
  • Morávek S. Úvod do psychodiagnostiky dospělých.
  • Svoboda, M., Humpolíček, P., Šnorek, V. (2013). Psychodiagnostika dospělých. Praha.
  • SVOBODA, M. (1999). Psychologická diagnostika dospělých. Praha : Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 4 Letní