Předmět: Diplomový seminář 3

« Zpět
Název předmětu Diplomový seminář 3
Kód předmětu PCH/DIS33
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Řehan Vladimír, doc. PhDr.
  • Šucha Matúš, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Formulace projektu při kvantitativním a kvalitativním přístupu, resp. při teoreticky zaměřené diplomové práci Povinné složky projektu Formulace výzkumného problému, hypotéz, cílů či výzkumných otázek Aplikovaná metodika ,metoda výzkumu,resp.metoda analýzy Zkoumaný soubor, nezbytné charakteristiky Etické otázky aplikace metodiky Zásady volby vhodného statistického postupu Okolnosti nezbytnosti formulace symboliky proměnných

Studijní aktivity a metody výuky
Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 100 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výzkumný projekt, hypotézy, metodika.
Zvládnutí práce s literaturou, schopnost samostatné práce s textem
Předpoklady
Úspěšné absolvování 2. bloku studia
PCH/DIS22

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Odevzdání práce v termínu
Doporučená literatura
  • Bendová, K. et al. (2011). Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Olomouc.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 5 -