Předmět: Dopravní psychologie 1

« Zpět
Název předmětu Dopravní psychologie 1
Kód předmětu PCH/DP1M
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Šucha Matúš, PhDr. Ph.D.
 • Risser Ralf, prof. Dr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Teorie, cíle a metody a. Dopravní systém a mobilita b. Dopravní prostředky c. Co je dopravní psychologie? d. Klíčové faktory i. Bezpečnost (objektivní a subjektivní) ii. Kvalita života iii. Zdraví a veřejné zdraví iv. Prostředí v. Využití území vi. Udržitelnost (udržitelná bezpečnost - SWOV) e. Hlavní dopravněpsychologické modely a teorie (Vize 0, teorie plánovaného chování, teorie homeostázy atd.) 2. Řidič a jeho vnímání, osobnost, chování, motivace a emoce a. Chování řidiče ? různé teorie (Gadget, subjektivní riziko, seberegulace) b. Schopnosti řidiče (včetně vizuální pozornosti a dalších forem smyslového vnímání) c. Osobnost řidiče d. Emoce a motivace e. Výkonnost řidiče ? úkoly odstupňované úrovně f. Individuální odlišnosti mezi řidiči g. Hlavní typy rizikového chování i. nepoužívání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů ii. řízení pod vlivem alkoholu a drog iii. nepřiměřená rychlost/překračování povolené rychlosti iv. agresivní jízda v. nevěnování se řízení a nepozornost řidiče vi. únava řidiče vii. stres a rozčilení řidiče viii. jízda na červenou ix. rizika plynoucí z výkonu zaměstnání v dopravním provozu h. Ekologické řízení 3. Účastníci silničního provozu a. Řidiči i. řidiči z povolání ii. řidiči soukromých vozidel b. Chodci c. Motocyklisti d. Cyklisti e. Mladí řidiči f. Starší řidiči g. Děti 4. Způsobilost k řízení a. Posuzování psychické způsobilosti k řízení b. Dopravněpsychologické vyšetření i. proces ii. explorace, anamnéza a pohovor iii. etické otázky c. Posouzení kognitivních funkcí a příslušné diagnostické metody i. pozornost a odolnost proti monotónnosti ii. paměť iii. IQ iv. periferní zrakové vnímání v. reakční doba d. Posouzení osobnostních rysů a příslušné diagnostické metody i. ?sensation seeking? ii. hněv a hostilita e. Posouzení míry vnímání rizik

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Demonstrace, Projekce (statická, dynamická)
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Exkurze - 5 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoriemi, cíli a metodami dopravní psychologie, včetně chování účastníků silničního provozu a posouzení psychické způsobilosti k řízení dopravního prostředku.
Student získá základní znalosti z oblasti dopravní psychologie a oblasti lidského faktoru v dopravě obecně.
Předpoklady
Předpokladem je obecná znalost psychodiagnostiky, klinické psychologie a psychologie osobnosti.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Anamnestická metoda

Zpracování úvahy na zadané téma, prezentace ve výuce, prokázání pochopení probírané látky.
Doporučená literatura
 • Barjonet, P. E. (Ed.). (2001). Traffic Psychology Today.
 • Dorn, L. (2005). Driver Behaviour and Training.
 • Hennessy, D. (Ed.). (2011). Traffic Psychology ? An international perspective.
 • Porter, B. E. (2011). Handbook of Traffic Psychology. USA.
 • Rothengatter, T. & Huguenin, R. D. (2004). Traffic and Transport Psychology.
 • Seitl, M., Šucha, M. (2010). MANUÁL DOPORUČENÝCH PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel. Praha.
 • Sullman, M. & Dorn, L. (2012). Advances in Traffic Psychology.
 • Štikar, J., Hoskovec, J. & Štikarová, J. (2006). Psychologická prevence nehod. Praha.
 • Štikar, J., Hoskovec, J. & Štikarová, J. (2003). Psychologie v dopravě.. Praha, Karolinum.
 • Šucha, M., et al. (2013). Dopravní psychologie pro praxi. Praha.
 • Theeuwes, J., van der Horst, R., & Kuiken, M. (2012). Designing Safe Road Systems.
 • Vanderbild, T. (2008). Traffic.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2014) Obory z oblasti psychologie 2 Zimní