Předmět: Dějiny psychologie 2

« Zpět
Název předmětu Dějiny psychologie 2
Kód předmětu PCH/DPS2B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Pechová Olga, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Otázky Dějiny psychologie 2 1. Lipská a berlínská škola (Wertheimer, Koffka, Köhler) 2. Neogestaltismu (Lewin, Goldstein, Festinger) 3. Předchůdci behaviorismu (Pavlov, Thorndike) a Watson 4. Neobehaviorismus (Tolman, Skinner, yalská škola) 5. Sigmund Freud 6. Ego-psychologie (Freudová, Hartmann) 7. Britská škola objektních vztahů (Klein, Winnicott, Balint) 8. Americká škola objektních vztahů (Kernberg) a self-psychologie (Kohut) 9. Alfred Adler, Otto Rank a Wilhelm Reich 10. Carl Gustav Jung 11. Kulturní psychoanalýza (Fromm, Horney, Sullivan) 12. Existenciální psychologie (Heidegger, Binswanger, Boss, Frankl) 13. Humanistická psychologie (Maslow, Rogers, May) 14. Kognitivní psychologie (Turing, Neisser, analogová a lingvistická škola, konekcionismus) 15. Psychedelické hnutí (Leary, Alpert, a změněné stavy vědomí) 16. Transpersonální psychologie (Grof, Sheldrake, Bohm, Pribram) 17. Postmoderní psychologie (Kuhn, Foucault, Derrida, sociální konstrukcionismus) 18. Psychologie osobnosti (Allport, Eysenck, Big Five) 19. Česká psychologie do roku 1956 (Masaryk, Krejčí, Rostohar, Doležal) 20. Česká psychologie po roce 1956 (Tardy, Příhoda, Kratochvíl)

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projekce (statická, dynamická)
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Prezentace hlavních škol psychologie 20. století a post-moderní psychologie. Cílem výuky je zdokonalení kritického myšlení studentů.
Základní orientace v psychologii 20. století, včetně jejího kritického hodnocení.
Předpoklady
Dějiny psychologie 1
PCH/DPS1B

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Účast na seminářích, ústní nebo písemný referát
Doporučená literatura
 • Hoskovec, J., Nakonečný, M., Sedláková, M. (2002). Psychologie 20. století I. . Praha.
 • Hunt, M. (2000). Dějiny psychologie. Praha.
 • Mitchell, S. A., Blacková, M. J. (1999). Freud a po Freudovi. Triton.
 • Plháková Alena. (2006). Dějiny psychologie. Praha.
 • Sedláková, M. (2004). Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Praha.
 • Sheeny, N. (2005). Encyklopedie nejvýznamnějších psychologů. Brno.
 • Vybíral, Z. (2006). Psychologie jinak . Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 1 Letní