Předmět: Dějiny psychologie 2

« Zpět
Název předmětu Dějiny psychologie 2
Kód předmětu PCH/DPS2K
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Pechová Olga, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
- Gestalt psychology(Lipská a berlínská škola) - Topologická psychologie Kurta Lewina, neogestaltismus. - Počátky behaviorismu: Pavlov, Thorndike, Watson - Neobehavismus: Tolman, Skinner, yalská škola - Freudova psychoanalýza - Hlavní směry postfreudovské psychoanalýzy - Slavní odpadlíci: Adler, Jung, Reich, Rank - Kulturní psychoanalýza: Horneyová, Fromm, Sullivan - Evropská existenciální psychologie. Daseinsanalýza, logoterapie - Americká humanistická psychologie - Kognitivní psychologie - Transpersonální psychologie - Úvod do postmoderní psychologie

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Projekce (statická, dynamická)
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 70 hodin za semestr
Výstupy z učení
Prezentace hlavních škol psychologie 20. století a postmoderní psychologie. Cílem výuky je zdokonalení kritického myšlení studentů.
Základní orientace v psychologii 20. století, včetně jejího kritického hodnocení.
Předpoklady
bez předchozích předpokladů

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Aktivní účast v hodině, psaný referát, minimální 70 % úspěšnost v závěrečném testu.
Doporučená literatura
 • Hoskovec, J., Nakonečný, M., Sedláková, M. (2002). Psychologie 20. století I. . Praha.
 • Hunt, M. (2000). Dějiny psychologie. Praha.
 • Mitchell, S. A., Blacková, M. J. (1999). Freud a po Freudovi. Triton.
 • Plháková, A., Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha.
 • Plháková Alena. (2005). Dějiny psychologie II. Studijní text pro kombinované studium. Olomouc.
 • Plháková Alena. (2006). Dějiny psychologie. Praha.
 • Sedláková, M. (2004). Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Praha.
 • Sheeny, N. (2005). Encyklopedie nejvýznamnějších psychologů. Brno.
 • Vybíral, Z. (2006). Psychologie jinak . Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr