Předmět: Didaktika psychologie

« Zpět
Název předmětu Didaktika psychologie
Kód předmětu PCH/DPS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Smékalová Eleonora, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Předmět obecné didaktiky, vztah mezi obecnou didaktikou a didaktikou psychologie. 2. Výchovně vzdělávací cíl jako hlavní prvek výchovně vzdělávacího procesu . 3. Obsah vzdělávání, vývojové trendy. 4. Organizační formy vzdělávání. 5. Didaktické metody jako prostředky dosahování výchovně vzdělávacích cílů. 6. Metody vyučování vhodné pro předmět psychologie. 7. Komunikace ve škole. 8. Metody pedagogicko-psychologické diagnostiky. 9. Standardy výkonu učitelské profese (Etika v profesi učitele) 10. Motivace a aktivace žáků při vyučování. 11. Zkoušení, hodnocení, klasifikace.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Domácí příprava na výuku - 13 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 26 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 41 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem výuky je připravit studenty po teoretické i praktické stránce na vyučování psychologie na středních školách.
studenti budou znát formy základní pojmy z obecné didaktiky, budou umět aplikovat metody výuky na psychologická témata, uvědomí si význam individualzace vzdělávání, budou mít přehled o různých způsobech hodnocení
Předpoklady
Úspěšné absolvování 2.bloku studia psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Ústní zkouška, Didaktický test

- příprava a realizace výuky jedné vyučovací hodiny na semináři nebo krátký referát z aktuální odborné literatury zaměřený na některé z témat předmětu -znalost a porozumění pojmům uvedeným v obsahu předmětu
Doporučená literatura
  • FISHER, R. (1997). Učíme děti myslet a učit se. Praha.
  • Kalhous,Z., Obst.O. Školní didaktika.
  • Pasch,M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině..
  • Petty,G. Moderní vyučování.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 4 Zimní