Předmět: Ekologie a antropologie rodiny

« Zpět
Název předmětu Ekologie a antropologie rodiny
Kód předmětu PCH/EAR
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Gjurič Andrej, PhDr.
  • Řehan Vladimír, doc. PhDr.
Obsah předmětu
I.část - výkladová,teoretická Má ještě rodina význam? Rodina jako civilizační problém. Makrosociální vlivy, intervenující do naší práce. Filosofické a ideologické souvislosti. Současný stav a paradoxy rodiny. II.část - aplikovaná hledá odpovědi. Strategie pomoci, ochrany, ale i "sebeobrany" rodiny. Možnosti pro její udržitelný rozvoj. Manželsko-terapeutické zkušenosti.a cesty pro nové adaptivní chování. Nová filosofie a axiologie. Personalistický humanismus jako osobní angažovanost..

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
o Seznámit s podstatou a filosofií nového oboru/oblasti psychologie rodiny o Učit posluchače orientovat se v současné společenské atmosféře. Rozhodnou-li se pracovat s rodinou, pak s čím a za jakých podmínek se práce bude odehrávat. o Nastolit kulturní debatu o rodině. Na jejím základě hledat cesty řády, strategie
Posluchači by měli porozumět problémům rodiny v situaci postmoderního paradigmatu - Osvojit si komplexní, holistický pohled a přístup k jakékoli problematice. - Získat zájem a především nastartovat vlastní úvahy, nápady, hodnocení souvislostí. - Absolvování kurzu je dobrým filosoficko-psychologickým podkladem pro jakoukoli další práci v oblasti rodiny.
Předpoklady
Absolvování všech základních oborů psychologie, zejména pak psychologie vývojové, sociální a klinické. Schopnost základní orientace v problematice sociologie a sociální filosofie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Klasifikace bude založena na těchto podkladech: (1) Prezence (2) Odevzdání a uznání závěrečné klasifikační práce o rozsahu cca 5str (3) Kolokviální "inquiry"- rozhovor nad prací
Doporučená literatura
  • Erikson, E.,H.:. Dětství a společnost. Argo. 2000.
  • Plzák, M.:. Teorie a praxe manželského soužití. Praha,Portál 2001.
  • Thompson,Michael. Rubbish Tudory.The Creation and Destruction of Value, Oxford 1979.
  • Trapková L. - Chvála, V.:. Jin a jang rodiny. Portál 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 5 Zimní