Předmět: Experimentální metoda 1

« Zpět
Název předmětu Experimentální metoda 1
Kód předmětu PCH/EM1B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Charvát Miroslav, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Vymezení oboru experimentální psychologie: definice; základní předpoklady. Historický přehled: kořeny experimentální psychologie; zakladatelé, zdroje inspirace. Reakční čas: základní proměnná, druhy experimentů: laboratorní a terénní experiment. Proměnné: dělení proměnných podle schématu S-O-R; závislé proměnná a nezávisle proměnná. Zdroje zkreslení: v pokusné osobě, v experimentální situaci, vnější okolnosti. Kontrola v experimentálním výzkumu: stabilizace a zkonstantnění, použití kontrolní skupiny Základní designy exp. výzkumu Praktické ukázky: prezentace současného experimentálního výzkumu v psychologii

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projekce (statická, dynamická), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 5 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Experimentální metoda 1 Cílem předmětu je seznámit studenty se základy experimentální výzkumné metody, jejími odlišnostmi od jiných výzkumných metod, s historickým vývojem použití experimentu v psychologii a představit pomocí ukázek současných experimentálních výzkumů v současné době užívané postupy a způsoby prezentace. Součástí výuky jsou i praktická cvičení v malých skupinách, kde si studenti vyberou a rozplánují svůj námět na vlastní experimentální cvičení, které je praktickým a hodnoceným výstupem v rámci zkoušky z navazujícího předmětu EM2K.
Znalosti (Student ...): 1. Je obeznámen s historickým vývojem experimentální metody v psychologii 2. Rozumí principům experimentu a kvaziexperimentu jakožto nástrojům pro zjišťování kauzálních vztahů mezi proměnnými. 3. Zná typické zdroje zkreslení v pokusných osobách, experimentální situaci i vnějších podmínkách. Dovednosti (Student?): 1. Navrhuje jednoduchý experimentální výzkumný projekt na volné téma z oboru psychologie. 2. Operacionalizuje klíčové, tj. nezávislé i závisle proměnné v konkrétním experimentu. 3. Naplánuje efektivní způsoby řešení kontroly nežádoucích proměnných a rušivých vlivů v konkrétní experimentální situaci
Předpoklady
Předmět EM1B je povinným předmětem kategie A a podmínkou pro jeho absolvování je absolvování předmětů ZM1B, ZM2B a KMB. EM1B je zároveň podmínkou pro navazující EM2B.

Hodnoticí metody a kritéria
Seminární práce

Studenti mají v rámci EXP1 za úkol navrhnout vlastní experiment (min. dvě A4) s těmito podmínkami: - musí to být skutečně experiment popřípadě kvaziexperiment (viz metodologická literatura) - musí se týkat psychologie - musí se jednat o vlastní práci (inspirace a opakovaní již provedených exp. je možné). Studenti mají možnost prácovat ve dvojicích (u některých experimentů i ve trojicích). Jedná se o experimentální cvičení a není proto například nutné získávat velký počet účastníků či zpracovávat data statistickými testy. Pro udělení zápočtu je podmínkou účast na cvičeních a návrh experimentu.
Doporučená literatura
  • Coolican, H. (1999). Research Methods and Statistics in Psychology. London.
  • Cumminsová, D. (1998). Záhady experimentální psychologie. Praha.
  • Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha.
  • Hoskovec, J. (1992). Tajemství experimentální psychologie. Praha.
  • Maxwell, S.E., Delaney, H.D. (2004). Designing experiments and analyzing data. London.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 2 Letní