Předmět: Etika v psychologii

« Zpět
Název předmětu Etika v psychologii
Kód předmětu PCH/EVPD
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Pechová Olga, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Filosofické základy etiky 1 (deontologické etiky) 2. Filosofické základy etiky 2 (empirické etiky) 3. Profesní etika 1 (Hippokratova přísaha) 4. Profesní etika 2 (Norimberský kodex a soudobá lékařská etika) 5. Profesní etika 3 (etické kodexy v psychologii) 6. Bioetika 1 (smrt, paliativní péče, eutanazie) 7. Bioetika 2 (potraty) 8. Bioetika 3 (asistovaná reprodukce) 9. Princip respektu 1 (obecný respekt: kulturní rozdíly, diskriminace, třetí strany etc.) 10. Princip respektu 2 (důvěrnost informací a informovaný souhlas, sebeurčení) 11. Princip kompetence 12. Princip zodpovědnosti 13. Princip integrity 14. Kodex APA 15. Etika v psychologickém výzkumu 16. Etika v psychologických experimentech

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Semestrální práce - 21 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka vychází z obecných zásad etiky jako filozofické disciplíny, ze specifických zásad sociální etiky, seznamuje s etickými teoriemi i se současnými i minulými etickými principy. Vysvětluje základní etické pojmy. Pokládá otázky zásadní v etice pomáhájících profesí a analyzuje normy, používané k jejich řešení. Učí principům samostatného mravního a etického rozvažování v dilematických situacích praxe pomáhajících profesí, s důrazem na praxi psychologa.
Znalost základních principů etického myšlení. Schopnost jejich aplikace v psychologii a dalších pomáhajících profesích.
Předpoklady
Základní etické otázky

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Esej

účast na výuce, vypracování eseje, ústní zkouška (dva ze šestnácti okruhů uvedených v obsahu předmětu)
Doporučená literatura
 • Anzerbacher, A. (2001). Úvod do etiky. Praha.
 • Baudyš, P. Libiger, J. (2002). Psychiatrie a etika. Praha.
 • Drozenová, W. et al. (2008). Etika vědy v České republice. Praha.
 • Haškovcová, H. (2002). Lékařská etika. Praha.
 • Haškovcová, H. (2007). Informovaný souhlas. Praha.
 • Hodovský, Sedlák. (1994). Etika v povoláních a ve společnosti. Olomouc.
 • Ivanová, K. (2006). Základy etiky a organizační kultury v managementu zdravotnictví. Brno - NCONZO.
 • Lindsay, G., Koene, C., Ovreeide, H., Lang, F. (2010). Etika pro evropské psychology. Praha.
 • Madleňáková, L. (2010). Výhrada svědomí jako součást svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Praha.
 • Munzarová, M. (2005). Lékařský výzkum a etika. . Praha.
 • Ondok, J. P. (2005). Bioetika, biotechnologie a biomedicína. Praha.
 • Opatrná, M. (2008). Etické problémy v onkologii. Praha.
 • Slater, S. (2008). Pandořina skříňka. Praha.
 • Weiss, P. a kol. (2011). Etické otázky v psychologii. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr