Předmět: Forenzní a penitenciární psychologie

« Zpět
Název předmětu Forenzní a penitenciární psychologie
Kód předmětu PCH/FPP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Popelka Jiří, PhDr.
 • Lečbych Martin, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
- základní pojmy z penintenciární psychologie - metody forenzní a penitenciární psychologie - psychologie ve výkonu vazby - psychologie ve výkonu trestu odnětí svobody - krizová a speciální oddělení - diagnostika ve výkonu trestu odnětí svobody - historie, vznik a rozvoj forenzní a penitenciární psychologie - problematika a aplikace psychologie v kriminalistické praxi - viktimologie - agrese, agresivita - sociálně psychologické aspekty vazby a výkonu trestu odnětí svobody - práce psychologa ve výkonu vazby - práce psychologa ve výkonu trestu odnětí svobody - diagnostika odsouzených - postpenitenciární psychologická péče

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 50 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem disciplíny je získání speciálních poznatků a osvojení dovedností při implementaci psychologie do zacházení s osobami ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody- základní pojmy z penintenciární psychologie- psychologie ve výkonu vazby- psychologie ve výkonu trestu odnětí svobody- krizová a speciální oddělení - diagnostika ve výkonu trestu odnětí svobody
komptence v rozsahu cíle předmětu
Předpoklady
Bez předchozích předpokladů

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

seminární práce, zkouška
Doporučená literatura
 • Černíková, V., Makariusová, V. (1997). Úvod do penologie. Praha, SPI Most.
 • Čírtková, L., Červinka. (1994). Forézní psychologie. Praha, Suport.
 • Čírtková, L. (1998). Kriminální psychologie. Praha, EUROUNION.
 • Mezník, J. a kol. (1996). Základy penologie. Brno, MU.
 • Pavlovský, P. a kol. (2001). Soudní psychiatrie a psychologie. Praha, Grada.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 5 Zimní