Předmět: Humanistická psychologie

« Zpět
Název předmětu Humanistická psychologie
Kód předmětu PCH/HPK
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hlavinka Pavel, doc. PhDr. et Mgr. Ph.D.
 • Cakirpaloglu Panajotis, doc. PhDr. DrSc.
Obsah předmětu
Jednosemestrální kurs Humanistické psychologie má být úvodním seznámením s širokým proudem psychologických a psychoterapeutických pojetí, která za svůj základ považují především fenomenologickou a existenciální filosofii. Studenti si v průběhu přednášek osvojí základní pojmy a náhledy daseinsanalýzy a budou svědky její komparace s psychoanalýzou. Další oblastí, se kterou se posluchači kursu seznámí bude logoterapie a humanistická psychoterapie. Závěr kursu bude patřit transpersonální psychoterapii a srovnání psychoterapeutického přístupu tzv. západního a východního myšlení.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Fyziologické zdroje a proudy uvnitř humanistického pojetí. V. E. Frankl, F. Perls, A. H. Maslow, C. G. Rogers a další v detailnějším přiblížení.
Základní orientace v psychologickém přístupu u daseinsanalýzy, existenciální psychoanalýzy, logoterapie, humanistická psychoterapie a transpersonální psychoterapie.
Předpoklady
bez předchozích předpokladů

Hodnoticí metody a kritéria
Seminární práce

Prezentace referátu individuální nebo skupinová a aktivní účast na přednáškách
Doporučená literatura
 • Boss, M.:. Nárys psychologie a medicíny. Rychnov nad Kněžnou,1992..
 • Boss, M.:. Včera v noci se mi zdálo?Praha,1993.
 • Condrau,G.:. S.Freud a M. Heidegger. Praha,1998..
 • Frankl, V. E.:. Vůle ke smyslu.Brno,1994..
 • Grof,S.:. Dobrodružství sebeobjevování. Praha, 2000.
 • Hlavinka, P.:. Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií. Olomouc,2001.Praha,2008..
 • Kratochvíl, S. (1997). Základy psychoterapie. Praha.
 • Nakonečný, M.:. Psychologie XX. století. Praha,1994..
 • Rogers, C. R.:. Ako byť sám sebou.Bratislava, 1995..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr