Předmět: Humanistická a transpersonální psych.

« Zpět
Název předmětu Humanistická a transpersonální psych.
Kód předmětu PCH/HTPB
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Cakirpaloglu Panajotis, doc. PhDr. DrSc.
 • Hlavinka Pavel, doc. PhDr. et Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Jednosemestrální kurs Humanistické a transpersonální psychologie by měl přispět ke zlepšení schopnosti studentů nalézat opěrné body psychologických teorií a psychoterapeutické praxe v jejich filosofických a duchovních předpokladech. Tím samozřejmě kurs přispěje u studentů k lepšímu porozumění povaze člověka obecně. Předpokladem pro uskutečnění tohoto záměru bude prezentace fenomenologické metody podle Brentana, Husserla a Heideggera, jakož i charakteristika určujících motivů existenciální filosofie a z ní vycházející existenciální psychoterapie v podání J.-P: Sartra, R. Maye nebo I.D. Yaloma. Přednášky nabídnou podrobný výklad daseinsanalytické psychoterapie a její komparaci s dvěma dalšími protagonisty analytického a hlubinného směru: S. Freudem a C.G. Jungem. Vedle vlastního popisu psychoterapetického pojetí humanistického typu, tak, jak je znám od A.H. Maslowa a C.G. Rogerse nebo E. Fromma, se posluchači mohou přiblížit také k myšlení logoterapeuta V.E. Frankla, židovského myslitele M. Bubera nebo gestaltisty F. Perlse. Opomenuta nebude ani transpersonální psychologie a psychoterapie, kterou programově založil spolu se Stanislavem Grofem Abraham Maslow. Posledním tématickým okruhem bude pokus o srovnání psychoterapeutického přístupu, který vychází ze západního ideového prostředí s pojetím člověka, jak jej traktuje jóga, buddhismus nebo taoismus.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 26 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí jednak aplikací filosofických teorií do oblasti psychologie a psychoterapie. Jako určující pro široký proud humanistické psychologie to bude fenomenologie a existencialismus. Druhým cílem je přiblížení základních charakteristik transpersonální psychologie, která se vyvinula jako jedna z větví humanistické psychologie.
Základní orientace v psychologickém přístupu u daseinsanalázy, logoterapie a psychoterapie.
Předpoklady
K tomuto předmětu není třeba absolvovat žádný podmiňující předmět.

Hodnoticí metody a kritéria
Seminární práce

Seminární práce z oblasti fenomenologické, humanistické nebo transpersonální psychologie v rozsahu 5 - 7 stran a její prezentace v rámci semináře včetně diskuse.
Doporučená literatura
 • Boss, M.:. Nárys psychologie a medicíny. Rychnov nad Kněžnou,1992..
 • Boss, M.:. Včera v noci se mi zdálo?Praha,1993.
 • Buber, M.:. Já a Ty. Praha, 2005..
 • Condrau,G.:. S.Freud a M. Heidegger. Praha,1998..
 • Čálek, O.:. Skupinová daseinsanalýza. Praha, 2005..
 • Frankl, V. E.:. Vůle ke smyslu.Brno,1994..
 • Fromm,E.:. Mít nebo být.Praha,1992..
 • Fromm.E.:. Strach ze svobody,Praha,1993.
 • Grof, S.:. Dobrodružství sebeobjevování. Praha, 2000..
 • Grof,S.:. Dobrodružství sebeobjevování. Praha, 2000.
 • Hlavinka, P.:. Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií. Olomouc,2001.Praha,2008..
 • Kol.:. Bolest a naděje. Deset esejů o osobním zrání. Praha, 1992..
 • Perls, F.:. Gestalt terapie doslova. Olomouc,1995..
 • Rezek,P:. Fenomenologická psychologie. Praha,2008..
 • Rogers,C.R.:. Způsob bytí. Praha,1998..
 • Voughan et Walsh:. Cesty k přesažení ega. Praha, 2011..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 3 Letní