Předmět: Internetové poradenství

« Zpět
Název předmětu Internetové poradenství
Kód předmětu PCH/IPN
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Smékalová Eleonora, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
- Vymezení pojmu internetové poradenství - Návaznost na krizovou intervenci - Různá východiska pro poskytování služeb internetového poradenství - Typy dotazů - Guide-lines pro odpovědi - Etická stránka internetového poradenství - Praktické procvičování - Monitorování stránek www.internetporadna.cz

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pracovní činnosti (dílny)
  • Domácí příprava na výuku - 8 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
získat dovednost písemně odpovídat na dotazy s psychologickou tematikou
studenti dokáží kvalitně a citlivě odpovídat na dotazy s psychologickou tematikou, a to písemnou formou
Předpoklady
- ukončení bakalářského studia psychologie, schopnost empatie, dovednost citlivě se písemně vyjadřovat

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta

- účast na tutoriálu - nejméně 5 kvalitně zpracovaných odpovědí na dotazy (výběr po dohodě s vyučujícím)
Doporučená literatura
  • Špatenková,N. a kol. Krizová intervence pro praxi..
  • Vodáčková, D. (2007). Krizová intervence. Praha: Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr