Předmět: Interakční psychologický výcvik 1

« Zpět
Název předmětu Interakční psychologický výcvik 1
Kód předmětu PCH/IPV1A
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Lemrová Soňa, PhDr. Ph.D.
  • Kolařík Marek, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Teoretická východiska pro práci s výcvikovou skupinou. Vymezení interakčně-sociálního výcviku a jeho odlišnosti od psychoterapie. Skupinová dynamika a její prvky. Praktický sebezkušenostní prožitek za využití psychosociální techniky a her zaměřených na: psychosociální techniky a hry zaměřené na - představování a seznamování, - zkvalitnění interpersonální komunikace, - sebepoznání, náhled, - poskytování zpětné vazby, - tvořivost

Studijní aktivity a metody výuky
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 26 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Částečné zažití metod psychosociálního výcviku a prvků psychoterapie na ?vlastní kůži?. Bezprostřední zažití a uvědomění si terapeutického potenciálu a mechanismů skupinového účinku. Skupina umožňuje sebepoznání, hlubší poznání spolužáků a vztahů ve skupině, nácvik vyjadřování a pozorování druhých. Výcvik napomáhá ke zvyšování schopnosti vcítění a porozumění druhým (empatie), spojené s porozuměním vlastní zkušenosti (autopsie).
1. Popíše a dodržuje základní pravidla efektivního fungování výcvikové skupiny (důvěrnost informací, pravidlo ?stop?, základní časový rámec). 2. Používá další baterii technik vhodných při výcviku sociálně psychologických dovedností se zaměřením na různou problematiku výcvikové skupiny (učitelé, studenti atd). 3. Reflektuje vlastní prožívání a pocity, vlastní postoje, předsudky a mluvit o nich před ostatními. 4. Diskutuje ve skupině bez používání komunikačních faulů, dokáže respektovat názory druhých, i když s ními nesouhlasí. 5. Poskytuje a přijímá zpětnou vazbu.
Předpoklady
bez předchozích předpokladů

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozhovor

Aktivní účast na hodinách IPV
Doporučená literatura
  • Bosáková, E., Frýba, M. (1984). Psychologická propedeutika. Olomouc.
  • Hájek, P., Bakalář, E. (1981). Cvičení z psychoterapie I.. Olomouc.
  • Hermochová, S. (1994). Hra pro život 1. Praha, Portál.
  • Hermochová, S. (1982). Sociálně psychologický výcvik. Praha, SPN.
  • Kolařík, Marek. (2007). Interakční psychologický výcvik.. Olomouc.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr