Předmět: Interakční psychologický výcvik 4

« Zpět
Název předmětu Interakční psychologický výcvik 4
Kód předmětu PCH/IPV4B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Friedlová Martina, Mgr.
 • Palová Kateřina, Mgr.
 • Fryštacká Karolína, Mgr.
 • Kolařík Marek, PhDr. Ph.D.
 • Šmahaj Jan, PhDr. Ph.D.
 • Kundrát Josef, Mgr.
 • Mazalová Romana, PhDr. PhD.
 • Skopal Ondřej, PhDr. Ph.D.
 • Mošťková Šárka, Mgr.
Obsah předmětu
" Základní osa práce ve výcvikové skupině " Seznamovací techniky " Hříčky na rozehřátí a uklidnění " Verbální a neverbální komunikace " Práce s dilematy " Spolupráce ve skupině " Praktický nácvik efektivních způsobů komunikace " Důvěra ve skupině a práce s ní " Sebepoznávací techniky

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
 • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Hlavním cílem předmětu je sebepoznání v rámci skupiny sociálně-psychologického výcviku. Studenti mají jedinečnou možnost formou skupinové práce zlepšovat dovednosti potřebné pro kvalitní práci s lidmi. Poznávají lépe sebe sama a ostatní v bezpečném prostředí. Samozřejmostí je nevynášení důvěrných informací.
Student/ka prostřednictvím vlastní osobní zkušenosti získá znalosti a dovednosti o fungování výcvikové skupiny. Student si vyzkouší vedení výcvikové skupiny - program setkání konzultuje s vedoucím předmětu.
Předpoklady
absolvován IPV1, IPV2 a IPV3

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

vzhledem k charakteru předmětu je nezbytná pravidelná docházka a aktivní účast na skupinovém dění a pravidelné vypracování reflexe prožitých skutečností
Doporučená literatura
 • Hermochová, S.:. Sociálně psychologický výcvik|příručka pro vedoucí skupin II. SPN,.
 • Kolařík, M. (2011). Interakční psychologický výcvik. Praha: Grada Publishing.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 2 Letní