Předmět: Interakční psychologický výcvik 4

« Zpět
Název předmětu Interakční psychologický výcvik 4
Kód předmětu PCH/IPV4D
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Fryštacká Karolína, Mgr.
  • Kolařík Marek, PhDr. Ph.D.
  • Mošťková Šárka, Mgr.
  • Skopal Ondřej, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
" Základní osa práce ve výcvikové skupině " Seznamovací techniky " Hříčky na rozehřátí a uklidnění " Verbální a neverbální komunikace " Práce s dilematy " Spolupráce ve skupině " Praktický nácvik efektivních způsobů komunikace " Důvěra ve skupině a práce s ní " Sebepoznávací techniky

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 26 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Hlavním cílem předmětu je sebepoznání v rámci skupiny sociálně-psychologického výcviku. Studenti mají jedinečnou možnost formou skupinové práce zlepšovat dovednosti potřebné pro kvalitní práci s lidmi. Poznávají lépe sebe sama a ostatní v bezpečném prostředí. Samozřejmostí je nevynášení důvěrných informací.
Student/ka prostřednictvím vlastní osobní zkušenosti získá znalosti a dovednosti o fungování výcvikové skupiny.
Předpoklady
absolvován IPV1, IPV2 a IPV3

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

vzhledem k charakteru předmětu je nezbytná pravidelná docházka a aktivní účast na skupinovém dění a pravidelné vypracování reflexe prožitých skutečností
Doporučená literatura
  • Hermochová, S.:. Sociálně psychologický výcvik|příručka pro vedoucí skupin II. SPN,.
  • Kolařík, M. Interakční psychologický výcvik, 2011, Grada Publishing.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr