Předmět: Kvantitativní metodologie

« Zpět
Název předmětu Kvantitativní metodologie
Kód předmětu PCH/KMEB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Charvát Miroslav, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Popisná statistika Paramerty populace a vzorku, distribuce, intervaly spolehlivosti atp. Standardní skóry Testování statistických hypotéz Volba statistického testu Metody testování rozdílu Metody testování souvislosti

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, Projekce (statická, dynamická)
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Tato disciplína dále prohlubuje znalosti studentů v oblasti kvantitativní metodologie a jejího propojení na statistiku. Vysvětleny jsou koncepty deskriptivní statistiky, výběrové a populační charakteristiky, hrubé a standardní skóry, princip testování hypotéz, power analýza, výběr vhodné statistické metody, základní designy věnované rozdílům (t-testy, ANOVA a neparametrické varianty), základní designy věnované souvislostem (kontingenční tabulky, korelace, regresní analýza). Důraz je kladen zejména na popis typických designů a metody analýzy dat. Jde o průpravu ke statistice.
Znalosti: - Ovládá základní metodologické a statistické pojmy včetně jejich anglických ekvivalentů - Orientuje se v základních statistických testech a umí je přiřadit k jednotlivým typům výzkumu - Rozumí procesu testování statistických hypotéz Dovednosti: - Formuluje statistické hypotézy pro základní kvantitativní výzkumné designy - Vybírá vhodnou statistickou metodu vzhledem k použitému designu - Vybírá nejvhodnější způsob prezentace dat pomocí tabulek, schémat či grafů - Interpretuje kvanitativní data a čte z nich důležité informace.
Předpoklady
Absolvování předmětů ZM1K a ZM2K v prvním ročníku.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Didaktický test

Znalosti a dovednosti jsou v první vlně ověřovány formou písemného zápočtového testu (minimálně 70% úspěšnost). Jedná se o test, kde kromě samotných znalostí z metodologie a základů statistiky musí studenti prokázat, že je dokážou aplikovat na konkrétních příkladech. Test je koncipován jako sled metodologických úloh s volnou odpovědí, jeho součástí je například i tvorba grafů a tabulek, jednoduché výpočty a úlohy na ověření interpretačních dovednosti atp. Po absolvování testu jsou tyto dovednosti podobným principem dále prověřovány u ústní zkoušky. Doporučené zdroje: Hendl, J (2004). Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál. Glass, G.V., Hopkins, K.D. (1996). Statistical methods in education and psychology, 3rd ed. Boston: Allyn and Bacon. Polit, D.F., Beck, C.T. (2003). Nursing research: Principles and Methods, 7th ed. Lippincott Williams & Wilkins. Videa a tutoriály z khanacademy stažitelné na: http://www.khanacademy.org/math/statistics
Doporučená literatura
  • Glass, G.V., Hopkins, K.D. (1996). tatistical methods in education and psychology. Boston.
  • Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat. Praha.
  • Polit, D.F., Beck, C.T. (2003). Nursing research: Principles and Methods.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 2 Letní