Předmět: Kvantitativní metodologie - pokročilé designy

« Zpět
Název předmětu Kvantitativní metodologie - pokročilé designy
Kód předmětu PCH/KMPDM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dostál Daniel, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Kurz pokrývá tato témata: - Hotellingův test, MANOVA a MANCOVA - Logistická regrese - Poissonovská regrese - Shluková analýza (metoda k průměrů a hierarchické shlukování) - Kanonické korelace - Úvod do strukturálního modelování

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, Projekce (statická, dynamická)
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět poskytuje seznámení s pokročilými postupy analýzy mnohorozměrných dat v psychologickém výzkumu. Cílem je dát účastníkům kurzu kompetence nezbytné k porozumění odborným textů, které s těmito metodami pracují a také dovednost samostatně tyto metody používat ve vlastních výzkumných projektech.
Studenti, kteří absolvují kurz, získají tyto kompetence: - rozeznají situace, v nichž lze naučené metody aplikovat - umí provést výpočet probraných metod pomocí programu Statistica 12 - rozumí získaným výsledkům a umí je interpretovat
Předpoklady
Znalost základních testů statistických hypotéz, porozumění principu práce se statistickými lineárními modely (tzn. mnohonásobná regrese, analýza rozptylu).

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Předmět je ukončen zkouškou, která proběhne formou samostatné práce s daty. Student bude vyzván k uplatnění naučených metod na datovém souboru a interpretaci jejich výsledků.
Doporučená literatura
  • Ferjenčík, J., & Bakalář, P. (2010). Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál.
  • Hendl, J. (2012). Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál.
  • Martin, P. R., Bateson, P. P. G., & Müller, I. (2009). Úvod do teorie a metodologie měření chování. Praha: Portál.
  • Urbánek, T., Denglerová, D., & Širůček, J. (2011). Psychometrika: měření v psychologii. Praha: Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2014) Obory z oblasti psychologie 1 Letní